Điều khoản miễn trách nhiệm của Standard Chartered

Standard Chartered không chịu trách nhiệm đối với bất kì thông tin đại chúng những khách sạn và/hoặc bên thứ ba nào về giá cả khách sạn, chi tiết hoặc bất kì thông tin nào khác có thể thay đổi.

Các Điều Khoản & Điều Kiện của Standard Chartered được áp dụng

Các ưu đãi có hiệu lực đến 31 tháng 03 năm 2010.

Chủ thẻ hiểu và đồng ý là Standard Chartered và các chi nhánh và thành viên (gọi chung là "Ngân hàng") không phải là nhà cung cấp của sản phẩm/dịch vụ hay là đại lý của bất kì cửa hàng được giới thiệu trong quảng cáo này. Ngân hàng sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ phương diện nào của các sản phẩm/dịch vụ trong chương trình bao gồm, nhưng không giới hạn, về chất lượng và việc cung cấp. Ngân hàng không làm đại diện liên quan đến chất lượng hoặc hiệu suất của hàng hóa và dịch vụ được nêu ở đây. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến chất lượng, hiệu quả hoạt động hoặc không có khả năng nhận được bất kỳ ưu đãi được nêu phải được đã giải quyết trực tiếp với các nhà cung cấp trong chương trình. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất, thương tích, việc gây thiệt hại hoặc gây tổn hại đối với các ưu đãi do khách hàng gây ra cho nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ.

Các hình ảnh về khách sạn sử dụng trong tờ rơi quảng cáo, thư điện tử, website hoặc các phương tiện truyền thông khác chỉ mang tính minh họa và có thể không phản ánh thực tế mô tả loại phòng của các khách sạn. Tất cả các hình ảnh trong các các phương tiện truyền thông được sử dụng chỉ duy nhất cho mục đích quảng cáo, và không miêu tả bất kỳ thông tin nào liên quan đến chương trình ưu đãi.

Ngân hàng có toàn quyền thay đổi, điều chỉnh bất kỳ quyền lợi nào nêu trong các ưu đãi, các điều kiện bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Để hội đủ điều kiện cho việc hưởng các quyền lợi, chủ thẻ được yêu cầu trình các loại thẻ tín dụng Standard Chartered, Thẻ đồng thương hiệu hoặc Thẻ Ghi Nợ trước khi đặt chỗ và giải quyết thanh toán với cùng một thẻ đó.

Đặt chỗ trước là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các ưu đãi về khách sạn và ẩm thực. Đặt chỗ tùy thuộc vào sự khả dụng và xác nhận cuối cùng của các nhà cung cấp tham gia. Tất cả các ưu đãi về khách sạn tùy thuộc vào sự khả dụng và ngày cúp điện.

Các ưu đãi không thể hoàn lại bằng tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt và không thể được sử dụng cùng với các ưu đãiị hoặc gói khuyến mãi nào khác, trừ khi được chỉ định khác.

Nếu tranh chấp phát sinh, các nhà cung cấp tham gia có quyền giải thích các điều khoản và điều kiện, và phân xử đưa ra quyết định cuối cùng.

Xin vui lòng thông báo cho các nhà cung cấp ẩm thực mà bạn muốn đề nghị trước để đặt chỗ.

Các nhà cung cấp tham gia có quyền thay thế bất kỳ sản phẩm hay đề nghị ưu đãi với các giá trị khác tương tự.

Các ưu đãi trong chương trình không có hiệu lực vào các ngày lễ, đêm trước của các ngày lễ, ngày lễ hội, đêm trước của lễ hội và ngày mất điện và được xem như là dịp đặc biệt của các nhà cung cấp. Xin vui lòng gọi cho các nhà cung cấp để biết chi tiết.

Tất cả các ưu đãi đều phải trả phí dịch vụ và thuế có thể áp dụng và không áp dụng giảm giá trên bất kỳ loại phí và thuế nào phải thu.

Trừ khi có quy định khác được xác định, gói dịch vụ ẩm thực không được áp dụng cho món ăn đem đi, gói thực đơn, các món ăn đã được giảm giá, những buổi lễ đặt riêng, tiệc lớn, thực đơn được đặt riêng và theo thỏa thuận của khách hàng, dịch vụ giả trí, giờ khuyến mãi, chi trả cho thuốc lá, xì gà, thức uống đóng chai / rượu mạnh.

Nhiều Thẻ tín dụng Standard Chartered không thể được sử dụng cùng một lúc để được hưởng các ưu đãi trong một giao dịch, tham quan hoặc trú lại khách sạn.

Việc hủy bỏ đặt chỗ phải được thông báo trước và bất kì sự hủy bỏ nào đều có thể chịu các chi phí phạt. Chủ thẻ được tư vấn để có những thông tin này từ các khách sạn tại thời điểm thực hiện đặt chỗ.

Trừ khi có quy định khác được xác định, các ưu đãi không được áp dụng cho sản phẩm giảm giá và khuyến mãi.

Các ưu đãi có thể không được hoàn lại bằng tiền mặt và có thể không được sử dụng cùng với các dịch vụ khuyến mãi, giảm giá hoặc phiếu giảm giá.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được áp dụng cho các yêu cầu cá nhân, xin vui lòng gọi cho các nhà cung cấp để biết chi tiết.

Các ưu đãi tùy thuộc vào sự khả dụng tại thời điểm khách hàng yêu cầu. Bất kỳ thay đổi của các ưu đãi sẽ được tùy thuộc vào sự khả dụng của dịch vụ tại thời điểm khuyến mãi.

Ưu đãi sẽ được chấm dứt ngay lập tức khi có sự kiện phá sản hoặc bị buộc phải đóng cửa của nhà cung cấp.

Trong trường hợp có tranh chấp, chủ thẻ được yêu cầu trình hóa đơn liên quan đến thanh toán và hóa đơn thanh toán bằng thẻ cho việc kiểm tra của các Ngân hàng. Trong tất cả những trường hợp như vậy, quyết định của Ngân hàng và các nhà cung cấp sẽ là cuối cùng.