Chi phí huy động vốn

Lãi suất thả nổi đối với khoản Vay Mua/Thế Chấp Nhà của Quý Khách được tính toán dựa trên Chi phí huy động vốn (CPHĐV) do đó bất kỳ sự thay đổi nào trên CPHĐV này cũng sẽ ảnh hưởng đến lãi suất thả nổi của Quý Khách. CPHĐV tính từ ngày 06 tháng 08 năm 2014 như sau

CPHĐV
(% hằng năm)
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng
9.5% 10% 10% 11%