Skip to content
Polska

Poszanowanie Państwa praw do ochrony prywatności jest dla nas ważne. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pozwolą zrozumieć cele, w jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe i komu możemy je udostępniać. 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE PROCESU REKRUTACJI W OBRĘBIE GRUPY STANDARD CHARTERED

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w procesie rekrutacji w  Grupie Standard Chartered dotyczy gromadzenia, wykorzystywania i udostepniania Państwa Danych Osobowych w trakcie procesu rekrutacji przez ktoregokolwiek z członkow Grupy Standard Chartered Group (w tym jednostki stowarzyszone i zależne; zwane dalej „SCB”, „my”, „nasz”).

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, zostały pozyskane bezposrednio od  Państwa, od osob trzecich, zgromadzone za pośrednictwem witryny internetowej SCB, pozyskane z publicznie dostępnych źródeł albo wygenerowane podczas składania przez Państwa wniosku o zatrudnienie u nas, za pośrednictwem dowolnych mediów.

JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PAŃSTWA GROMADZIMY?

Dane osobowe, które możemy przetwarzać, w stosownych przypadkach w trakcie całego procesu rekrutacji obejmują w szczególności:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (takie jak numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy);
 • datę urodzenia;
 • CV/życiorys;
 • szczegóły dotyczące aktualnego i poprzedniego zatrudnienia (w tym wynagrodzenia/premii i systemów świadczeń pracowniczych);
 • wykształcenie (takie jak dyplomy ukończenia szkoły albo dyplomy ukończenia studiów wyższych, certyfikaty czy też inne osiągnięcia edukacyjne);
 • znajomość języków obcych i poziom biegłości;
 • preferencje zawodowe, w tym gotowość do podróży lub zmiany miejsca zamieszkania;
 • płeć (informacja o płci nie jest obowiązkowa w przypadku obywateli polskich ubiegających się o pracę w Standard Chartered);
 • stan cywilny;
 • wyniki badań przeprowadzanych przed zatrudnieniem, takich jak badania psychometryczne;
 • dokument potwierdzający tożsamość, taki jak dowód tożsamości/paszport/karta pobytu;
 • status imigracyjny i zezwolenia na pracę, w tym wiz pracowniczych/zezwoleń na pracę albo innych odpowiednich dokumentów;
 • filmy, zdjęcia albo nagrania audio przesłane albo zarejestrowane w ramach procesu rekrutacji.

Przetwarzamy również dane osobowe przekazane przez Państwa w odniesieniu do osób trzecich, gdy dotyczą one Państwa wniosku o zatrudnienie w SCB, takie jak dane osób, które mogą udzielić Państwu referencji. Państwa obowiązkiem jest zapewnienie, że każda osoba, której dane osobowe nam Państwo przekażą, zostanie poinformowana o przekazaniu nam jej danych osobowych oraz o celu takiego przekazania.

W JAKI SPOSOB GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Dane osobowe gromadzimy w następujący sposób:

Witryny internetowe dotyczące kariery

Gromadzimy Państwa Dane Osobowe, gdy ubiegają się Państwo o zatrudnienie lub tworzą profil za pośrednictwem naszych witryn internetowych dotyczących kariery, rekrutacji absolwentów albo zatwierdzonych witryn internetowych osób trzecich (zwanych dalej „witrynami internetowymi”).

Witryny sieci społecznościowych

Gromadzimy Państwa Dane osobowe z innych źródeł, w tym z LinkedIn, Facebooka i Google+ („Witryny sieci społecznościowych”), gdy zdecydują się Państwo udostępnić nam łącze do swojego profilu w dowolnej Witrynie sieci społecznościowej w ramach ubiegania się o pracę albo zdecydują się Państwo zalogować do witryn internetowych za pośrednictwem tych Witryn sieci społecznościowych, korzystając ze zintegrowanej funkcji dostępnej w witrynach internetowych. W przypadku zalogowania się w witrynach internetowych za pośrednictwem Witryn sieci społecznościowych będziemy gromadzić Państwa Dane Osobowe z określonych pól w tych witrynach, wykonując migawkę i łącząc ją z innymi danymi zgromadzonymi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online w celu utworzenia wspólnego profilu. Oprócz Danych Osobowych określonych powyżej będziemy gromadzić następujące Dane Osobowe z Witryn sieci społecznościowych:

 • LinkedIn: Dane osobowe zawarte w następujących polach: imię i nazwisko, nagłówek i podsumowanie, stanowisko, aktualny pracodawca, historia zatrudnienia, rekomendacje i udostępniane publicznie dane kontaktowe (takie jak numer telefonu i adres e-mail). Nie gromadzimy danych o osobach, które mają Państwo w swojej sieci na LinkedIn.
 • Facebook: Dane osobowe zawarte w następujących polach: imię, nazwisko, adres e-mail, pracodawca i stanowisko. Państwa polubienia, komentarze, listy znajomych/szczegóły ani posty na profilu nie są gromadzone.
 • Google+: Dane osobowe zawarte w następujących polach: imię, nazwisko i ogólnodostępna witryna internetowa

Nie będziemy gromadzić Państwa zdjęć ani filmów z żadnej Witryny sieci społecznościowych, chyba że dobrowolnie prześlą Państwo zdjęcie albo film w ramach  rekrutacyjnej.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, w tym z treści udostępnionych przez Państwa w innych Witrynach sieci społecznościowych albo podobnych serwisach służących do celów zawodowych, aby móc nawiązać z Państwem pierwszy kontakt w celach rekrutacyjnych. Jeśli skontaktujemy się z Państwem w ten sposób, będą Państwo mieć możliwość rezygnacji z otrzymywania dalszych informacji o możliwościach zatrudnienia w SCB, jak również zrezygnować w dowolnym momencie, kontaktując się z askhr@sc.com

Agencje rekrutacyjne

Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane SCB przez agencje rekrutacyjne, w których wyrazili Państwo zainteresowanie współpracą z SCB. Gdy agencja rekrutacyjna skieruje Państwa do nas, w naszej bazie danych rekrutacyjnych zostanie utworzony profil na podstawie podanych informacji, a Państwo otrzymają powiadomienie z prośbą o zalogowanie się i uzupełnienie profilu kandydata za pośrednictwem witryny internetowej. Profil kandydatów, którzy nie zalogują się i nie uzupełnią swojego profilu w ciągu jednego miesiąca, zostanie usunięty. Będziemy przechowywać dokumentację dotyczącą tego, kto zdecydował się nie przechodzić dalej w procesie, aby nie kontaktować się z takimi osobami ponownie.

Inne źródła

Państwa Dane Osobowe mogą być również uzyskanie od osób trzecich w trakcie procesu rekrutacji, na przykład na podstawie referencji od poprzednich pracodawców.

CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Państwa Danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest:

 • konieczne, aby przeanalizować ewentualne nawiązanie z Państwem stosunku pracy;
 • konieczne w celu zachowania zgodności z wszelkimi przepisami prawa albo zobowiązaniami, którym podlegamy w związku z Państwa zatrudnieniem albo
 • realizowane za Państwa zgodą, w celu przeprowadzenia poprzedzającej zatrudnienie kwerendy w rejestrach karalności i w agencjach informacji kredytowej, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa krajowego (czynności tych nie wykonujemy w odniesieniu do obywateli polskich zatrudnianych przez Standard Chartered);

i obejmuje w szczególności następujące cele:

 • rozpatrzenie Państwa kandydatury, w tym w celu identyfikacji i skontaktowania się z Państwem;
 • ustalenie, czy posiadają Państwo umiejętności zawodowe, wiedzę fachową i doświadczenie na stanowisku, o które się Państwo ubiegają;
 • jeśli zaoferowano Państwu stanowisko w SCB, w celu weryfikacji podanych danych osobowych, w tym tożsamości, adresu, prawa do podjęcia pracy, historii zatrudnienia i wykształcenia oraz do innych celów związanych z weryfikacją danych, w tym, jeśli zezwalają na to przepisy prawa, do celu weryfikacji karalności, skierowania zapytań do agencji informacji kredytowej i weryfikacji pod kątem objęcia sankcjami;
 • pomocniczo na potrzeby zarządzania globalnym programem rekrutacyjnym Grupy, planowania kampanii rekrutacyjnych i zachowania zgodności z powiązanymi politykami wewnętrznymi oraz
 • przekazywanie Państwu informacji na temat innych ofert pracy, jeśli chcieliby Państwo, aby SCB wysyłał Państwu takie powiadomienia, co mogą obejmować wykorzystanie technik analizy danych w celu dopasowania Państwa profilu do dostępnych wakatów.

KOMU MOŻEMY UJAWNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

SCB prowadzi działalność na całym świecie, a każdy upoważniony pracownik, przedstawiciel i doradca w dowolnym kraju może być zaangażowany w przetwarzanie Państwa kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Osoby te mogą mieć dostęp do Państwa pełnego profilu kandydata, zapisu rozmowy rekrutacyjnej, wyników badań psychometrycznych i wyników weryfikacji danych.

Państwa Dane osobowe mogą zostać ujawnione dowolnej z następujących osób w którymkolwiek z celów opisanych powyżej:

 • profesjonalnym doradcom, usługodawcom zewnętrznym, przedstawicielom albo niezależnym wykonawcom świadczącym usługi na rzecz SCB;
 • każdej osobie w związku z postępowaniem sądowym albo innym postępowaniem prawnym, w celu uzyskania porady prawnej albo w celu ustalenia istnienia praw, ich dochodzenia albo odpierania roszczeń;
 • każdej osobie, której mogą one zostać ujawnione albo której muszą zostać ujawnione na mocy przepisów prawa lub przepisów regulacyjnych;
 • przed dowolnym sądem, trybunałem, organem regulacyjnym albo podmiotem rządowym; osobom trzecim w celu udzielenia referencji na Państwa żądanie albo za Państwa zgodą albo
 • osobom trzecim, na które możemy przenieść przysługujące nam prawa lub obowiązki wynikające z jakiejkolwiek umowy, w tym w szczególności w przypadku ewentualnego połączenia albo przejęcia całości albo części działalności Grupy.

W niektórych przypadkach możemy przekazać Państwa Dane Osobowe osobie trzeciej, która określi sposób i powód ich przetwarzania. Na przykład, jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy wymagać od kandydatów, którzy zostali wybrani w danym postępowaniu rekrutacyjnym, poddania się ocenie stanu zdrowia przed zatrudnieniem. Grupa jest pracodawcą równych szans, który dąży do budowania zróżnicowanego i inkluzywnego zespołu i każdorazowo rozważy wprowadzenie wszelkich zmian, które mogłyby pozwolić uwzględnić zły stan zdrowia albo niepełnosprawność.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, w których zostały zgromadzone oraz w celu spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych i operacyjnych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od kraju. Pod koniec okresu przechowywania dane zanonimizowane będą nadal przechowywane jako źródło informacji do celów zarządzania.

SCB może również zachować Państwa dane kontaktowe w celu zaproszenia Państwa do dołączenia do naszej Sieci Talentów. Jeśli dołączą Państwo do naszej Sieci Talentów, będą Państwo otrzymywać informacje o SCB, zaproszenia na wydarzenia lub informacje dotyczące ofert pracy, które mogą być powiązane z posiadanymi przez Państwa umiejętnościami. Jeśli zdecydują się Państwo nie przystępować do Sieci Talentów, odnotujemy ten fakt i zachowamy jedynie minimalny zakres danych osobowych konieczny do tego, aby nie kontaktować się z Państwem ponownie w sprawie Sieci Talentów.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych jest dla nas ważne, a SCB wdraża środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

Jako organizacja międzynarodowa SCB zarządza zasobami ludzkimi na całym świecie, a upoważniony personel może uzyskać dostęp do Państwa Danych osobowych w każdym kraju, w którym SCB prowadzi działalność. Państwa Dane osobowe mogą być zatem przekazywane pracownikom, przedstawicielom, doradcom albo usługodawcom zewnętrznym oraz innym osobom trzecim upoważnionym do działania w naszym imieniu w krajach, w których mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych albo ochrony prywatności co w kraju, w którym się Państwo znajdują. Korzystając z zewnętrznych usługodawców, wymagamy od nich przestrzegania standardów bezpieczeństwa narzuconych przez SCB oraz niezależnie od tego, gdzie przekazywane są dane osobowe, podejmujemy wszelkie uzasadnione działania w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Jeśli ubiegają się Państwo o stanowisko w kraju Unii Europejskiej („UE”), a Państwa dane osobowe są przetwarzane w kraju spoza UE, wprowadzimy klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony.

Należy pamiętać, że Internet nie jest bezpieczną formą komunikacji, a przesyłanie i otrzymywanie informacji przez Internet niesie ze sobą ryzyko, w tym ryzyko uzyskania dostępu i ingerencji ze strony nieupoważnionych osób trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu poufności, bezpieczeństwa ani nienaruszalności Państwa Danych osobowych w związku z ich przesyłaniem przez Internet.

AKTUALIZOWANIE PAŃSTWA PROFILU REKRUTACYJNEGO

Jeżeli zdecydują się Państwo na utworzenie profilu w którejkolwiek z naszych witryn internetowych albo za pośrednictwem któregokolwiek z naszych innych kanałów rekrutacyjnych, są Państwo odpowiedzialni za utrzymywanie i aktualizację danych osobowych podanych przez Państwa w Państwa profilu, a SCB może zażądać, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaktualizowania Państwa danych osobowych w celu zapewnienia ich rzetelności. Mogą Państwo uzyskać dostęp, zaktualizować albo usunąć swoje Dane Osobowe w swoim profilu w dowolnym momencie.

OCENY PSYCHOMETRYCZNE

Oceny psychometryczne mogą być podejmowane w celu zmierzenia niektórych aspektów wydajności, w tym umiejętności technicznych lub cech osobowości, takich jak temperament albo umiejętność oceny sytuacji. Do podejmowania decyzji dotyczących tego, które oceny należy zastosować, a także do zarządzania tymi ocenami i oceny uzyskanych wyników, wykorzystywane są wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Niektóre oceny mogą zostać wykorzystane do ustalenia, czy przechodzą Państwo do następnego etapu procesu rekrutacji. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na poddanie się badaniom psychometrycznym, które uznamy za stosowne w ramach procesu rekrutacji, nie będziemy mogli dalej rozpatrywać Państwa kandydatury.

WERYFIKACJA DANYCH

Jeśli otrzymają Państwo ofertę pracy w SCB, rzetelność podanych przez Państwa danych osobowych zostanie zweryfikowana przez naszych zewnętrznych usługodawców świadczących usługi weryfikacji danych.

Jeżeli zezwalają na to przepisy obowiązującego prawa, mozemy wystapic z wnioskiem o sprawdzenie Panstwa karalności. Konieczne może być wyrażenie przez Państwa zgody na przeprowadzenie takich sprawdzeń. Jeśli w koniecznych przypadkach nie udzielą Państwo zgody, nie będziemy mogli kontynuować procesu rekrutacji oraz będziemy zmuszeni wycofać ofertę zatrudnienia. SCB stosuje politykę dotyczącą rekrutacji osób skazanych w przeszłości, która jest dostępna na żądanie.

W przypadku nieprawidłowości albo rozbieżności skontaktuje się z Państwem specjalista ds. rekrutacji. W takiej sytuacji może być konieczne podanie dodatkowych danych osobowych, aby umożliwić realizację dodatkowych zapytań/weryfikacji.

Jeśli nie podadzą Państwo żądanych informacji, podadzą wprowadzające w błąd, fałszywe albo niedokładne informacje albo zatają Państwo jakiekolwiek istotne informacje, zastrzegamy sobie prawo do przerwania procesu rekrutacji, w tym wycofania oferty zatrudnienia.

OSOBY MAŁOLETNIE

Zasadniczo działania rekrutacyjne SCB nie są skierowane do osób małoletnich. Osoby małoletnie w rozumieniu przepisów prawa danego systemu prawnego muszą uzyskać zgodę rodzica albo opiekuna przed skontaktowaniem się z SCB w związku z rekrutacją.

PLIKI COOKIE

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie, należy zapoznać się z naszą polityką plików cookie

WITRYNY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Oświadczenie o ochronie prywatności w zakresie rekrutacji w obrębie Grupy nie ma zastosowania do witryn internetowych osób trzecich, na których wyświetlane są internetowe reklamy rekrutacyjne SCB, ani do powiązanych witryn internetowych osób trzecich, których SCB nie obsługuje ani nie kontroluje.

AKTUALIZACJA OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE REKRUTACJI W OBRĘBIE GRUPY

Oświadczenie o ochronie prywatności w zakresie rekrutacji w obrębie Grupy może być okresowo aktualizowane; Państwa obowiązkiem jest regularne odwiedzanie naszych witryn internetowych w celu zapoznania się z najnowszą wersją.

PRAWO DO UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH I SPROSTOWANIA ICH

W przypadku chęci uzyskania dostępu, sprostowania albo żądania usunięcia Państwa Danych Osobowych innych niż Państwa profil utworzony za pośrednictwem witryny internetowej albo w przypadku pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia należy wysłać wiadomość e-mail na adres: askhr@sc.com

Jeśli zarejestrowali się Państwo do otrzymywania powiadomień o ofertach pracy albo innych informacji, a następnie nie będą już Państwo chcieli dłużej otrzymywać od nas takich informacji, mają Państwo możliwość w dowolnym momencie zmienić wyboru dokonane w swoim profilu tak, aby nie otrzymywać od nas takich powiadomień o ofertach pracy albo innych informacji.

PAŃSTWA PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

W okreslonych okolicznościach może przysługiwać Państwu prawo zażądać usunięcia niektórych Państwa danych osobowych, na przykład gdy nie ma już ważnego powodu do ich przetwarzania. Nie jest to bezwzględne prawo do usunięcia dowolnych danych osobowych wedle Państwa życzenia i jest uzaleznione od lokalnych przepisow prawa.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU ALBO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych okolicznościach mogą Państwo mieć prawo sprzeciwić się temu, w jaki sposób przetwarzamy Państwa Dane Osobowe albo ograniczyć ich przetwarzanie, przy czym nie oznacza to, że mogą Państwo zdecydować albo wybrać sposób przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa Dane osobowe, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: askhr@sc.com

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Jeśli będziemy realizować jakiekolwiek profilowanie, które doprowadzi do podjęcia dotyczącej Państwa zautomatyzowanej decyzji, zrobimy to na podstawie tego, co uważamy za konieczne w związku z Państwa rekrutacją albo za Państwa zgodą; poinformujemy Państwa o tym i będą Państwo mieć prawo do omówienia decyzji.

SKARGI

Jeżeli chcą Państwo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych i nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki jest ona przez nas rozpatrywana, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: askhr@sc.com lub privacy@sc.com

Kontakt z Globalnym Kierownikiem ds. prywatności można nawiązać pod adresem privacy@sc.com lub pod adresem Standard Chartered Bank, 1 Basinghall Avenue, Londyn, EC2V 5DD

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do powołanego ewentualnie organu ochrony danych w kraju, w którym są Państwo związani stosunkiem z Bankiem albo do polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli Państwa stosunek z SCB został nawiązany poza Unią Europejską, ale znajdują się Państwo na terenie Unii Europejskiej, organem właściwym będzie brytyjski Komisarz ds. informacji. Szczegółowe informacje można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@sc.com

Niniejsze Oświadczenie ostatni raz zaktualizowano 8 stycznia 2019 r.