Skip to content

Polityka prywatności


Szanowanie prawa do zachowania prywatności jest dla nas ważne. Prosimy o zapoznanie się z celami, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe i informacjami o tym, komu możemy je udostępniać.


OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH GRUPY STANDARD CHARTERED

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych w Ramach Procesów Rekrutacyjnych Grupy Standard Chartered dotyczy gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Państwa danych osobowych w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez wszystkie podmioty należące do Grupy Standard Chartered (w tym spółki-córki, filie i oddziały) (dalej „SCB” lub „my”).

Dotyczące Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, to dane dostarczane przez Państwa, strony trzecie, gromadzone za pośrednictwem strony internetowej SCB, pochodzące z publicznie dostępnych źródeł lub pozyskane z dokumentów przekazanych nam przez Państwa w procesie rekrutacji, za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY

Dotyczące Panstwa dane osobowe, które możemy przetwarzać dla potrzeb procesu rekrutacji, obejmują nastepujace (niemniej jednak nie wyłącznie te) kategorie:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (takie jak numer teledonu, adres email i adres korespondencyjny);
 • datę urodzenia;
 • życiorys;
 • informacje dotyczące obecnego oraz wcześniejszych stosunków pracy (w tym wysokość wynagrodzenia stałego i uznaniowego oraz program benefitów);
 • informacje dotyczące wykształcenia (takie jak dyplomy czy certyfikaty uniwersyteckie lub szkolne oraz informacje dotyczące innych osiągnięć edukacyjnych);
 • znajomość języków obcych i poziom jej zaawansowania;
 • preferencje dotyczące warunków pracy, w tym chęci do podróżowania i/lub otwartości na zmianę miejsca zamieszkania;
 • płeć (z zastrzeżeniem, że w przypadku obywateli polskich udzielanie informacji o płci w procesie rekrutacji na stanowiska pracy w Standard Chartered Global Business Services w Polsce nie jest wymagane);
 • stan cywilny;
 • wyniki testów przeprowadzanych przed zatrudnieniem, takich jak np. testy psychometryczne;
 • dowód tożsamości, jak np. dowód osobisty/paszport/karta pobytu;
 • status emigranta oraz pozwolenie na prace i inne dokumenty związane z uprawnieniami do pracy na terenie Polski;
 • nagrania video, materiały fotograficzne lub nagrania dźwiękowe dostarczone lub przygotowane w ramach procesu rekrutacji.

Przetwarzamy również dostarczone przez Państwa w procesie rekrutacji do pracy w SCB dane osobowe dotyczące osób trzecich, takie jak dane osób dostarczających referencje. W zakresie Państwa odpowiedzialności leży poinformowanie osób, których dane osobowe przekazują nam Państwo, o fakcie ich przekazania oraz celach, w jakich dane te są przekazywane.

JAK GROMADZIMY DANE OSOBOWE

Pozyskujemy dane osobowe z następujących źródeł:

Strony internetowyche poświęconyche karierze

Gromadzimy Państwa dane osobowe, gdy aplikują Państwo na stanowiska lub tworzą Państwo profil kandydata na naszych stronach poświęconych karierze, rekrutacji absolwentów lub przez autoryzowane przez nas strony internetowe prowadzone przez inne podmioty (zwane dalej „stronami internetowymi”).

Media społecznościowyche

Gromadzimy Państwa dane osobowe z innych źródeł internetowych, takich jak Linkedin, Facebook i Google+ (zwane dalej „mediami społecznościowymi”), gdy udostępniają nam Państwo link do Państwa profilów w mediach społecznościowych w ramach składanej przez Państwa aplikacji lub gdy decydują się Państwo na logowanie na stronach internetowych za pośrednictwem mediów społecznościowych poprzez skorzystanie z funkcjonalności integrujących te strony internetowe z mediami społecznościowymi. W przypadku, gdy logują się Państwo na te strony internetowe za pośrednictwem mediów społecznościowych, gromadzimy Państwa dane osobowe z określonych pól na tych stronach i zestawiamy je z innymi danymi pozyskanymi przez internetowy formularz aplikacji w celu utworzenia pojedynczego profilu. Poza danymi osobowymi wymienionymi powyżej, za pośrednictwem mediów społecznościowych gromadzimy również następujące dane osobowe:

 • LinkedIn: dane osobowe zawarte w następujących polach: imię i nazwisko, nagłówek i podsumowanie, stanowisko, obecny pracodawca, historia zatrudnienia, rekomendacje i dane kontaktowe podane do publicznej wiadomości (takie jak numer telefonu i adres email). Dane dotyczące osób z Państwa grona kontaktów z Linkedin nie są gromadzone.
 • Facebook: dane osobowe zawarte w następujących polach: imię, nazwisko, adres email, pracodawca i nazwa stanowiska. Dane takiej jak polubienia, komentarze, lista osób z grona Państwa znajomych czy ich dane oraz publikowane przez Państwa posty nie są gromadzone.
 • Google+: dane osobowe zawarte w następujących polach: imię, nazwisko i adres publicznej strony internetowej.

Nie będziemy gromadzili Państwa fotografii ani materiałów video z żadnych mediów społecznościowych, chyba, że dostarczą je Państwo z własnej woli w ramach procesu aplikacji.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, w tym z treści, które upublicznili Państwo w innych mediach społecznościowych lub na podobnych stronach internetowych poświęconych celom zawodowym, aby umożliwić nawiązanie kontaktu z Państwem w celach rekrutacyjnych. Kontaktując się z Państwem w ten sposób, będziemy Państwu umożliwiali rezygnację z dalszego otrzymywania informacji o możliwościach zatrudnienia w SCB. Rezygnację z otrzymywania tych informacji mogą Państwo złożyć w dowolnym momencie, wysyłając odpowiednią dyspozycję na adres email askhr@sc.com

Agencje rekrutacyjne

Państwa dane osobowe mogą być dostarczone do SCB przez agencje rekrutacyjne, którym zadeklarowali Państwo zainteresowanie zatrudnieniem w SCB. W sytuacji, w której agencja rekrutacyjna przekazuje nam Państwa dane, na podstawie tych danych zostaje stworzony Państwa profil kandydata w naszej bazie danych rekrutacyjnych, a Państwo otrzymują od nas powiadomienie z prośbą o zalogowanie się do tej bazy i uzupełnienie profilu kandydata za pośrednictwem strony internetowej. Profile kandydatów, którzy nie zalogują się i nie uzupełnią swojego profilu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania tego powiadomienia, zostaną usunięte z naszej bazy. Będziemy przechowywali informacje na temat osób, które zrezygnowały z uzupełnienia profilu, aby nie kontaktować się ponownie z tymi osobami.

Inne źródła

W trakcie procesu rekrutacji Państwa dane osobowe mogą również być pozyskiwane od osób trzecich, na przykład za pośrednictwem gromadzenia referencji od Państwa byłych pracodawców.

CELE, W KTÓRYCH PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest:

 • niezbędne, aby podjąć decyzję o wejściu w stosunek pracy z Państwem;
 • niezdbędne, aby funkcjonować zgodnie obowiązującymi nas jako pracodawcy prawami i obowiązkami; lub
 • • przeprowadzane za Państwa zgodą w celu sprawdzenie informacji o niekaralności i historii kredytowej za pośrednictwem wyspecjalizowanej agencji w krajach, w których jest to zgodne z prawem (informacja o niekaralności i historia kredytowa nie są sprawdzane w przypadku polskich obywateli zatrudnianych w Standard Chartered Global Business Services w Polsce);

i obejmuje między innymi:

 • przetwarzanie podania o pracę, w tym identyfikację i kontakt z Państwem;
 • ocenę, czy posiadają Państwo odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do podjęcia pracy na stanowisku, o które Państwo się ubiegali;
 • w sytuacji, gdy zostanie Państwu przedstawiona oferta pracy w SCB, weryfikację dostarczonych przez Państwa danych dotyczących Państwa tożsamości, adresu, prawa do pracy, historii zatrudnienia, wykształcenia oraz innych danych, w tym służących – w krajach, w których jest to zgodne z prawem – sprawdzeniu informacji o karalności i historii kredytowej oraz potwierdzeniu, czy nie są Państwo objęci sankcjami;
 • udział w administrowaniu globalnego programu rekrutacyjnego Grupy, planowaniu kampanii rekrutacyjnych oraz zgodność z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi; oraz
 • dostarczanie Państwu informacji o rekrutacjach na inne stanowiska, jeśli zadeklarują Państwo zainteresowanie otrzymywaniem takich informacji od SCB, co może obejmować wykorzystywanie analizy danych w celu dopasowania wolnych stanowisk do Państwa profilu kandydata.

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

SCB prowadzi działalność na skalę globalną, a w przetwarzanie danych z Państwa podania o pracę może być zaangażowany dowolny upoważniony do tego pracownik, agent oraz doradca w dowolnym kraju. Osoby te mogą mieć dostęp do pełnego profilu kandydata, danych pozyskanych w trakcie rozmowy o pracę, wyników testów psychometrycznych oraz – w krajach w których pozyskiwanie takich danych o kandydatach do pracy jest zgodne z prawem – wyników sprawdzania informacji o karalności i/lub historii kredytowej.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym osobom lub podmiotom, w celu realizacji któregokolwiek w opisanych powyżej celów:

 • profesjonalni doradcy, dostawcy usług, agenci lub niezależni wykonawcy usług na rzecz SCB;
 • każdej osobie w związku z toczącym się sporem sądowym lub innym postępowaniem prawnym w celu uzyskania porady prawnej lub ustanawiania, egzekwowania lub ochrony praw;
 • każdej osobie, której udostępnianie tego typu danych jest dozwolone lub wymagane przez prawo;
 • każdemu sądowi, trybunałowi, urzędowi regulacyjnemu lub instytucji rządowej;
 • stronom trzecim w celu wystawienia referencji na Państwa wniosek lub za Państwa zgodą oraz
 • stronom trzecim, na które możemy przenieść nasze prawa i/lub obowiązki na podstawie umowy, w tym w związku z potencjalnym połączeniem przedsiębiorstw lub przejęciem całej lub części działalności prowadzonej przez Grupę przez inny podmiot.

W niektórych przypadkach możemy udostępnić Państwa dane osobowe stronie trzeciej, która określi, w jaki sposób i z jakiego powodu będą przetwarzane. Na przykład, w krajach, w których jest to zgodne z prawem, możemy wymagać od kandydatów, którzy z powodzeniem przejdą przez proces rekrutacji, aby poddali się badaniom lekarskim poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy. Grupa jest pracodawcą tworzącym równe szanse dla kandydatów niezależnie od ich pochodzenia, poglądów, preferencji czy warunków fizycznych i zawsze bierze pod uwagę możliwość dostosowania swojej oferty do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi lub niepełnosprawnościami.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zgromadzone i zgodnie z wymogami prawnymi. Okres przechowywania tych danych może różnić się w zależności od jurysdykcji. Po zakończeniu tego okresu dane nie umożliwiające identyfikacji są przechowywane dla celów informacji zarządczej.

SCB może przechowywać Państwa dane kontaktowe również w celu wystosowania zaproszenia dołączenia do programu „Talent Network”. Dołączając do grona uczestników tego programu, będą Państwo otrzymywali informacje na temat SCB, zaproszenia na wydarzenia i/lub informacje o możliwościach zatrudnienia odpowiadających Państwa kwalifikacjom. Jeśli podejmą Państwo decyzję o nieprzystępowaniu do tego programu, zarejestrujemy ten fakt i będziemy przechowywali jedynie te dane dotyczące Państwa, które umożliwią nam niekontaktowanie się z Państwem w odniesieniu do tego programu w przyszłości.

JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas ważne, w związku z czym wdrażamy techniczne i organizacyjne rozwiązania, aby chronić Państwa dane osobowe.

Będąc międzynarodową organizacją, SCB zarządza zasobami ludzkimi w skali globalnej, a upoważniony do tego personel może mieć dostęp do Państwa danych osobowych w każdym kraju, w którym SCB prowadzi działalność. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom, agentom, doradcom lub zewnętrznym dostawcom usług oraz innym stronom trzecim upoważnionym do działania w naszym imieniu w krajach, w których mogą nie obowiązywać przepisy dotyczących ochrony danych czy prywatności porównywalne do przepisów obowiązujących w kraju Państwa pobytu. Korzystając z usług zewnętrznych dostawców usług, wymagamy od nich, aby spełniali określone przez SCB standardy bezpieczeństwa i niezależnie od tego, gdzie dane osobowe są przekazywane, podejmujemy niezbędne kroki, aby zapewnić ich bezpieczne przechowywanie.

Jeśli ubiegają się Państwo o stanowisko zlokalizowane w Unii Europejskiej („UE”), a Państwa dane są przetwarzane w kraju spoza UE, zastosujemy w umowie zatwierdzone przez Komisję Europejską klauzule w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.

Internet nie jest bezpiecznym kanałem komunikacji, a przesyłanie czy odbieranie informacji za jego pośrednictwem wiąże się z ryzykiem, w tym ryzykiem uzyskania dostępu lub modyfikacji danych przez nieupoważnione do tego strony trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie poufności, bezpieczeństwa lub zgodności Państwa danych osobowych w związku z ich transmisją za pośrednictwem internetu.

AKTUALIZACJA PROFILU KANDYDATA

Jeśli zdecydują się Państwo na stworzenie profilu kandydata na którejkolwiek z naszych stron internetowych lub w innych kanałach rekrutacyjnych, w zakresie Państwa odpowiedzialności leży dbanie o aktualność danych osobowych udostępnionych w tym profilu, a SCB może od czasu do czasu wystosować do Państwa prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej o aktualizację Państwa danych osobowych w trosce o ich rzetelność. Mają Państwo możliwość dostępu, aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych z profilu w dowolnym momencie.

TESTY PSYCHOMETRYCZNE

Testy psychometryczne mogą zostać przeprowadzone, aby umożliwić ocenę niektórych aspektów mających wpływ na wyniki pracy przyszłego pracownika, w tym umiejętności techniczne i/lub cechy charakteru, takie jak temperament lub zdolność oceny sytuacji. Wyspecjalizowane strony trzecie są wykorzystywane w celu identyfikacji odpowiednich testów, jak i do administrowania tymi testami i oceny ich wyników. Niektóre testy mogą być wykorzystywane do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu danego kandydata do kolejnego etapu procesu rekrutacji. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na udział w testach psychometrycznych w przypadkach, w których naszym zdaniem ich przeprowadzenie w procesie rekrutacji jest uzasadnione, Państwa kandydatura nie będzie poddawana dalszym rozważaniom.

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI INFORMACJI DOSTARCZONYCH PRZEZ KANDYDATA (BACKGROUND SCREENING)

Jeśli zostanie Państwu przedstawiona oferta pracy w SCB, wiarygodność dostarczonych przez Państwa danych osobowych zostanie zweryfikowana przez wyspecjalizowanego w tym zakresie dostawcę usług.

Sprawdzanie informacji o karalności będzie przeprowadzane wszędzie tam, gdzie jest to zgodne z obowiązującym prawem. Może istnieć konieczność wyrażenia przez Państwa zgody na przeprowadzenie takiego sprawdzania. Jeśli nie udzielą Państwo zgody na przeprowadzenie tego procesu, nie będziemy mogli kontynuować danej rekrutacji z Państwa udziałem, co oznacza wycofanie oferty zatrudnienia. W SCB obowiązują regulacje wewnętrzne dotyczące zatrudniania osób z przeszłością kryminalną, której treść dostępna jest na życzenie.

W przypadku identyfikacji nieścisłości lub anomaliów w trakcie trwania procesu sprawdzania wiarygodności danych, skontaktuje się z Państwem specjalista ds. rekrutacji, który może poprosić o dostarczenie dodatkowych danych osobowych umożliwiających dalszą weryfikację.

Jeśli odmówią Państwo dostarczenia tych dodatkowych informacji, jeśli dostarczą Państwo informacje wprowadzające w błąd, niezgodne z prawdą lub nierzetelne lub jeśli zatają Państwo informacje istotne z perspektywy zatrudnienia, rezerwujemy sobie prawo wykluczenie Państwa z udziału w danym procesie rekrutacyjnym, w tym wycofania złożonej oferty zatrudnienia.

NIEPEŁNOLETNI

Działania rekrutacyjne podejmowane przez SCB co do zasady nie są skierowane do osób niepełnoletnich. Jeśli są Państwo osobami niepełnoletnimi zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji, mają Państwo obowiązek uzyskania zgody rodzica lub prawnego opiekuna przed nawiązaniem kontaktu z SCB w związku z procesem rekrutacyjnym.

COOKIES

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystamy z plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookie

STRONY INTERNETOWE PROWADZONE PRZEZ STRONY TRZECIE

Oświadczenie Grupy dotyczące prywatności w odniesieniu do rekrutacji nie ma zastosowania w przypadku stron internetowych prowadzonych przez strony trzecie, na których prezentowane są internetowe ogłoszenia rekrutacyjne SCB ani w przypadku podlinkowanych stron prowadzonych przez strony trzecie, których nie prowadzi lub nie kontroluje SCB.

AKTUALIZACJA OŚWIADCZENIA GRUPY DOTYCZĄCEGO PRYWATNOŚCI W ODNIESIENIU DO REKRUTACJI

Oświadczenie Grupy dotyczące prywatności w odniesieniu do rekrutacji podlega okresowej aktualizacji. W Państwa gestii leży regularne odwiedzanie naszej strony internetowej w celu zapoznania się z jej najnowszą wersją.

DOSTĘP I MOŻLIWOŚĆ KOREKTY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych innych niż dane w profilu kandydata lub skorygować je lub złożyć wniosek o ich usunięcie z naszej bazy za pośrednictwem innego kanału komunikacji niż stworzona w tym celu strona internetowa lub jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności w odniesieniu do rekrutacji, prosimy o skorzystanie z następującego adresu email: askhr@sc.com

Jeśli zapisali się Państwo na otrzymywanie powiadomień o prowadzonych rekrutacjach lub innych informacji, a następnie chcieliby Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas tych informacji, mają Państwo możliwość zmiany ustawień w profilu tak, aby nie otrzymywać tych powiadomień i/lub innych informacji w przyszłości.

PRAWO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych okolicznościach mogą Państwo żądać od nas usunięcia niektórych dotyczących Państwa danych osobowych z naszych baz, na przykład gdy wygasł powód ich przetwarzania. Mamy jednak prawo odmówić usunięcia tych informacji, jeśli jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani do ich zachowania.

PRAWO ZGŁOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH LUB WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych okolicznościach mogą Państwo zgłosić zastrzeżenia do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe lub wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych lub ograniczyć zgodę na ich przetwarzanie. Nie oznacza to jednak, że mogą Państwo decydować o sposobach, w jakie przetwarzamy Państwa dane. Jeśli mają Państwo obawy dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: askhr@sc.com

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Profilowanie skutkujące automatycznym podejmowaniem decyzji dotyczących Państwa zostanie zastosowane w sytuacjach, w których uznamy to za niezbędne w odniesieniu do procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział lub po uzyskaniu Państwa zgody; poinformujemy Państwa o tym fakcie, umożliwiając Państwu dyskusję na temat tej decyzji.

SKARGI

Jeśli mają Państwo uwagi w odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych i nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki uwagi te zostały zaadresowane, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: askhr@sc.com lub privacy@sc.com

Z naszym Globalnym Dyrektorem ds. Ochrony Prywatności (Global Head of Privacy) można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@sc.comprivacy@sc.com lub listownie pod adresem korespondencyjnym Standard Chartered Bank, Basinghall Avenue 1, Londyn, EC2V 5DD, Wielka Brytania.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do urzędu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, jeśli taki istnieje w kraju, w którym posiadają Państwo relację z Grupą Standard Chartered lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polsce. Jeśli Państwa relacja z SCB funkcjonuje poza Unią Europejską, ale przebywają Państwo w UE, mogą Państwo wnieść skargę do Brytyjskiego Komisarza ds. Informacji (British UK Commissioner). Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: privacy@sc.com

Niniejsze oświadczenie zostało zaktualizowane 8 stycznia 2019 roku.