Skip to content
Polska

Regulamin


UWAGA

PRZED KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INTERNET LUB Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI ZASADAMMI I WARUNKAMI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ I OŚWIADCZENIEM DOTYCZĄCYM PRYWATNOŚCI W ODNIESIENIU DO STRONY INTERNETOWEJ W RAZIE WĄTPLIWOŚCI, PROSIMY O SKORZYSTANIE Z PROFESJONALNEGO WSPARCIA.

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI LUB BĘDZIE STANOWIŁ PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ MIĘDZY PAŃSTWEM A BANKIEM STANDARD CHARTERED (ZWANYM DALEJ „BANKIEM”), USTANAWIAJĄCĄ ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INTERNET.

JEŚLI NIE AKCEPTUJĄ PAŃSTWO TYCH ZASAD I WARUNKÓW, PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ANI INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INTERNET.

DANE FIRMY

Bank Standard Chartered jest zarejestrowany w Anglii w Rejestrze Królewskim (Royal Charter) 1853, pod numerem referencyjnym ZC18.

Siedziba główna firmy znajduje się w Anglii, pod adresem Basinghall Avenue 1, Londyn, EC2V 5DD, Wielka Brytania.

Bank Standard Chartered posiada licencję na prowadzenie działalności bankowej wydaną przez the Prudential Regulation Authority i podlega nadzorowi Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority.

JURYSDYKCJA I OGRANICZENIA

Bank kontroluje i zarządza niniejszą stroną internetową w Anglii. Materiały i informacje zawarte w tej sekcji strony internetowej, a dotyczące Polski, są skierowane WYŁĄCZNIE do osób prywatnych zamieszkałych w Polsce lub podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Polsce. Standard Chartered nie deklaruje, że materiały i informacje zawarte w niniejszej sekcji są adekwatne lub powinny być wykorzystywane w innych lokalizacjach/jurysdykcjach.

Niniejsze zasady i warunki korzystania ze strony internetowej są zarządzane i skonstruowane zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii, a jakiekolwiek spory z nimi związane powinny być rozpatrywane przez sądy zlokalizowane w Anglii.

MATERIAŁY I INFORMACJE

Materiały i informacje dotyczące zewnętrznych stron trzecich lub ich produktów lub usług, są prezentowane przez Standard Chartered zgodnie ze standardową praktyką biznesową w celach wyłącznie informacyjnych. Bank, jego placówki, pracownicy i przedstawiciele nie odpowiadają za tworzenie, uzupełnianie czy modyfikację ani nie sprawują innej kontroli nad treścią informacji dotyczących tych stron trzecich, nie ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności ani nie powinni być traktowani jako osoby/podmioty promujące tą treść lub jej część.

Materiały, informacje, znaki handlowe i logotypy prezentowane na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie zgodnie z prawem dotyczącym ochrony własności intelektualnej. Żadna część tych materiałów, informacji, znaków handlowych czy logotypów nie może być modyfikowana, odtwarzana, przechowywana, transmitowana, kopiowana, dystrybuowana ani wykorzystywana w żaden inny sposób dla celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania pisemnej zgody Standard Chartered lub strony będącej właścicielem tych materiałów, informacji, znaków handlowych i logotypów.

ZASTRZEŻENIA

DOŁOŻONO WSZELKICH STARAŃ, ABY PREZENTOWANE NA TEJ STRONIE MATERIAŁY I INFORMACJE BYŁY RZETELNE, WŁAŚCICIEL STRONY NIE GWARANTUJE JEDNAK ICH WIARYGODNOŚCI, RZETELNOŚCI CZY ZDATNOŚCI DO CELÓW FUNKCJONOWANIA TEJ STRONY INTERNETOWEJ CZY TEŻ NIEOBECNOŚCI WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH.

MATERIAŁY I INFORMACJE PREZENTOWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ POWINNY SŁUŻYĆ WYŁACZNIE OGÓLNYM CELOM INFORMACYJNYM I NIE POWINNY BYĆ WYKORZYSTYWANE JAKO PODSTAWA DO PODEJMOWANIA DECYZJI., A INFORMACJE POZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ NIE POWINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO WIARYGODNE BEZ WERYFIKACJI Z ICH PIERWOTNYM ŹRÓDŁEM POCHODZENIA LUB BARDZIEJ RZETELNYM LUB BARDZIEJ AKTUALNYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI LUB BEZ ZASIĘGNIĘCIA PROFESJONALNEJ PORADY. REKOMENDUJEMY ZASIĘGNIĘCIE PROFESJONALNEJ PORADY.

DANE GEOGRAFICZNE, POLITYCZNE, EKONOMICZNE, STATYSTYCZNE, FINANSOWE ORAZ DOTYCZĄCE KURSÓW WYMIANY WALUT ZOSTAŁY W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH ZAPREZENTOWANE W ZAKRĄGLENIU LUB W FORMIE UPROSZCZONEJ I MOGĄ ULEGAĆ OKRESOWYM ZMIANOM. AUTORZY STRONY BAZOWALI NA DANYCH POZYSKANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH/DANYCH STATYSTYCZNYCH, KTÓRE MIMO, ŻE ZOSTAŁY UZNANE ZA RZETELNE, MOGĄ W RZECZYWITOŚCI NIE BYĆ RZETELNE. BANK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY CZY ZNISZCZENIA (W TYM SZCZEGÓLNE, NIEBEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE CZY BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ) BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH LUB ZANIECHANYCH PRZEZ PAŃSTWA LUB W PAŃSTWA IMIENIU W OPARCIU O MATERIAŁY LUB INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ. W SZCZEGÓLNOŚCI BANK NIE GWARANTUJE, ŻE MATERIAŁY, INFORMACJE I DANE ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ RZETELNE, WIARYGODNE I AKTUALNE.

STANDARD CHARTERED NIE PONOSI I NIE BĘDZIE PODNOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY CZY SZKODY WYNIKAJĄCE POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO Z KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ (W TYM SZCZEGÓLNE, NIEBEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE CZY BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ), JAK I ZA STRATY, SZKODY CZY KOSZTY ZWIĄZANE Z, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DEFEKTAMI, BŁĘDAMI, NIEDOSKONAŁOŚCIAMI, POMYŁKAMI CZY NIEPRAWDZIWYMI LUB NIERZETELNYMI INFORMACJAMI WYSTĘPUJĄCYMI NA CAŁEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB W JEJ CZĘŚCI LUB W ZWIĄZKU ZE ŚWIDCZONMI W POWIĄZANIU Z TĄ STRONĄ USŁUGAMI W SYTUACJACH, W KTÓRYCH TAKIE WYDARZENIA MAJĄ MIEJSCE Z POWODÓW POZOSTAJĄCYCH POZA KONTROLĄ STANDARD CHARTERED.

PROSIMY MIEĆ NA UWADZE, ŻE POBIERAJĄC JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE Z TEJ STONY INTERNETOWEJ DZIAŁAJĄ PAŃSTWO NA WŁASNE RYZYKO I ŻE STANDARD CHARTERED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY I SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, KONI TROJAŃSKICH, SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA CZY BOMB KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH TEGO TYPU TECHNOLOGII CZY PROCESÓW POBRANYCH PRZEZ PAŃSTWA LUB PRZETRANSFEROWANYCH DO PAŃSTWA URZĄDZEŃ I/LUB SYSTEMÓW W INNY SPOSÓW W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ W SYTUACJACH, W KTÓRYCH MIAŁO TO MIEJSCE Z POWODÓW POZOSTAJĄCYCH POZA KONTROLĄ STANDARD CHARTERED.

ODNIESIENIA HIPERTEKSTOWE ZAWARTE NA TEJ STRONIE ISTNIEJĄ WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I DLA KOMFORTU UŻYTKOWNIKÓW, A STANDARD CHARTERED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB ZNISZCZENIA POWSTAŁE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W WYNIKU RZETELNOŚCI LUB NIERZETELNOŚCI MATERIAŁOW I INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA PODLINKOWANYCH STRONACH ANI ZA STRATY WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z DEFEKTÓW NA TYCH PODLINKOWANYCH STRONACH. FAKT ZAMIESZCZENIA LINKÓW NA STRONIE STANDARD CHARTERED NIE OZNACZA REKOMENDACJI MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA PODLINKOWANYCH STRONACH PRZEZ STANDARD CHARTERED.

STANDARD CHARTERED NIE GWARANTUJE, ŻE E-MAILE WYSŁANE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ ZOSTANĄ DO PAŃSTWA DOSTARCZONE LUB ODEBRANE PRZEZ STANDARD CHARTERED, ANI NIE GWARANTUJE PRYWATNOŚCI I/LUB BEZPIECZEŃSTWA E-MAILI W TRAKCIE TRANSMISJI DANYCH PRZEZ INTERNET, KTÓRA JEST POZA KONTROLĄ STANDARD CHARTERED. STANDARD CHARTERED NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY CZY SZKODY POWSTAŁE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W ZWIĄZKU Z NIEPOWODZENIEM TRANSMISJI DANYCH (W TYM KORESPONDENCJI E-MAIL) Z TEJ LUB INNYCH STRON INTERNETOWYCH.

OCHRONA DANYCH

Pod warunkiem, że odpowiednie przepisy nie stanowią inaczej, korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie i udostępnianie wszystkich danych osobowych dotyczących Państwa zgromadzonych przez Standard Chartered za pośrednictwem tej strony internetowej w sposób i osobom określonym w Oświadczeniu Prywatności dotyczącym Strony Internetowej, którego treść jest okresowo aktualizowana.

Treść Oświadczenia Prywatności dot. Strony Internetowej jest dostępna pod tym linkiem.

ODSZKODOWANIE

NINIEJSZYM WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA PEŁNE I EFEKTYWNE ZWOLNIENIE STANDARD CHARTERED Z ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, KOSZTÓW, ROSZCZEŃ, STRAT, ZNISZCZEŃ, OPŁAT (W TYM PRAWNYCH) SPOWODOWANYCH PRZEZ STANDARD CHARTERED WYNIKAJĄCYCH Z LUB BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z:

WYPOWIEDZENIEM

Standard Chartered może wypowiedzieć niniejsze zasady i warunki korzystania ze strony internetowej, uniemożliwić Państwu dostęp do strony internetowej i możliwość korzystania z usług za pośrednictwem internetu bez wcześniejszego powiadomienia.

MODYFIKACJĄ

Standard Chartered zastrzega sobie prawo do decydowania o wprowadzaniu zmian do informacji i materiałów zawartych na tej stronie internetowej w każdej chwili bez wcześniejszego ostrzeżenia czy powiadomienia i ma prawo do okresowej zmiany zasad i warunków korzystania z tej strony internetowej z wcześniejszym powiadomieniem Państwa. Kontynuacja korzystania przez Państwa z tej strony internetowej lub jakichkolwiek usług świadczonych drogą internetową po tego typu modyfikacjach, traktowana jest równoznacznie z Państwa akceptacją zmodyfikowanych informacji, materiałów oraz zasad oraz warunków korzystania z tej strony.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie treści z tej strony internetowej, w tym treści tekstowe, materiały graficzne, linki i materiały dźwiękowe są własnością Standard Chartered PLC i nie mogą być kopiowane, zapisywane, dystrybuowane ani publikowane w żaden sposób bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Standard Chartered PLC.

„Standard Chartered”, „Standard Chartered Bank”, to zastrzeżone znaki towarowe należące do Standard Chartered PLC i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Standard Chartered PLC. Wszystkie pozostałe znaki, nazwy i logotypy wykorzystane na tej stronie internetowej dotyczące spółek należących do Grupy Standard Chartered lub dostarczanych przez nie produktów czy świadczonych przez nie usług stanowią własność intelektualną spółek należących do Grupy Standard Chartered, chyba że zaznaczono inaczej.

W odniesieniu do wszelkich informacji czy materiałów przekazywanych bankowi Standard Chartered za pośrednictwem tej strony internetowej niniejszym przyznają Państwo bankowi Standard Chartered bezterminową i bezkosztową zgodę na wykorzystywanie tych informacji czy materiałów w celach dowolnych, w tym, ale nie wyłącznie, na ich kopiowanie, dystrybucję i publikowanie, chyba że odpowiednie przepisy prawa stanowią inaczej.

Wyrażają Państwo zgodę na zwolnienie banku Standard Chartered z obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do informacji lub materiałów przekazanych mu za pośrednictwem tej strony internetowej, chyba że ustalono inaczej w odrębnej umowie zawartej bezpośrednio między Państwem a bankiem Standard Chartered lub odpowiednie przepisy prawa stanowią inaczej.

Potwierdzają Państwo, że są Państwo świadomi, że treść powyższych postanowień nie powinna ograniczać postanowień zawartych w odrębnych zasadach i warunkach korzystania z konkretnych produktów czy usług oferowanych na lub za pośrednictwem tej strony internetowej.

© STANDARD CHARTERED BANK 2018. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.