Skip to content
Thailand

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย

ธนาคารชั้นนำระดับสากลที่มุ่งส่งเสริมธุรกิจและสังคมไปสู่ความรุ่งเรืองทั้งในยุโรป อเมริกา เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

ยินดีต้อนรับสู่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2437 ธนาคารได้วางรากฐานที่มั่นคงและเติบโตเคียงคู่ธุรกิจและสังคมทั้งในและต่างประเทศ