Skip to content
Thailand

ความยั่งยืน

จุดยืนด้านความยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจผ่านทางการดำเนินธุรกิจการธนาคารของเรา 

Apparel, Clothing, Footwear

แนวทางความยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจ  โดยคำนึงถึงความยั่งยืนตลอดจนความเท่าเทียม เป็นธรรม อันสอดคล้องกับเจตจำนงของธนาคารและค่านิยมขององค์กรที่สะท้อนผ่านพฤติกรรม 3 ด้านได้แก่  ‘Never settle’, ‘Better together’ และ ‘Do the right thing’

ปรัชญาความยั่งยืนของเรา (Sustainability Philosophy) เป็นตัวกำหนดแนวทางในการผนวกแนวคิดความยั่งยืนเข้ากับการตัดสินใจขององค์กร   วิถีความยั่งยืนของเราดำเนินตามความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน (Sustainability Aspirations) โดยกำหนดเป้าผลสัมฤทธิ์อันเป็นรูปธรรมซึ่งจะเกิดจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือ SDGs 

เราให้ความสำคัญกับหลักการด้านความยั่งยืน 3 ด้านคือ การเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance)  การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ (Responsible Company) และการสร้างความเท่าเทียมในชุมชน (Inclusive Communities)

การเติบโตของประเทศต่างๆ นำมาสู่การพัฒนาความเป็นเมือง (urbanization) และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว   เราเชื่อว่าภาคการเงินมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ความต้องการเหล่านี้บรรลุผล  นอกจากนี้การเงินยังมีส่วนช่วยให้บุคคลได้สร้างอนาคตที่สดใสสำหรับตนเองและครอบครัว  ทำให้ธุรกิจเจริญและเติบโต  ตลอดจนช่วยให้ภาครัฐนำความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้แก่สังคมโดยรวม

การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  ถือเป็นโอกาสที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  ซึ่งเราดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของแบรนด์ Here for good