Skip to content
Thailand

Management team

Plakorn

นายพลากร หวั่งหลี

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพลากร หวั่งหลี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงานตัวแทนของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมาร์ นายพลากรยังเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัทแรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารบริษัทธนาทิพย์ จำกัด  นายพลากรมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงินและการธนาคารกว่า 31 ปี  เข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดตั้งแต่ พ.ศ.2555 ในตำแหน่งหัวหน้าสายงานการตลาดลูกค้าบริษัทและสถาบัน และหัวหน้า  ร่วมในสายงานสถาบันธนกิจ และต่อมาดำรงตำแหน่งหัวหน้า สายงานกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน หัวหน้าสายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ และ หัวหน้าสายงานการธนาคาร ก่อนดำรงตำแหน่งงานปัจจุบัน  ก่อนร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นายพลากร เคยดำรง ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทย ของธนาคารเดอะรอยัล แบงค์ อ๊อฟ สกอตแลนด์       

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

Anchalee
นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

หัวหน้าสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และยังเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อีกด้วย นางสาวอัญชลีเข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในปีพ.ศ.2555 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดธุรกิจลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ก่อนที่จะรับตำแหน่งหัวหน้าสายงานตลาดเงินและตลาดทุนในปีพ.ศ.2558  และในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวอัญชลีได้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าสายงานการธนาคารประจำประเทศไทย ซึ่งปรับเปลี่ยนเป็นสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 นางสาวอัญชลีมีประสบการณ์และสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและมีความรอบรู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ นางสาวอัญชลีมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ เป็นไปตามกลยุทธ์ – นับตั้งแต่การบริหารจัดการลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นต่างๆ รวมถึงการให้การสนับสนุนอื่นๆ แก่ลูกค้า

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

Ketrat
นางเกตุรัตน์  วิริยประไพกิจ

หัวหน้าสายงานตลาดเงินและตลาดทุนและหัวหน้าส่วนงานดูแลลูกค้าผลิตภัณฑ์ตลาดเงินและตลาดทุน

นางเกตุรัตน์ วิริยประไพกิจ เข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.2551 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขาย ลูกค้าองค์กรในประเทศ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน และได้รับการเลื่อนตำแหน่งมาเป็นตำแหน่งงานปัจจุบันในปี พ.ศ.2560 ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นางเกตุรัตน์มีบทบาทรับผิดชอบฝ่ายงานขาย ลูกค้าสถาบันการเงินให้แก่ธนาคารดอยซ์แบงก์ โกลบอลมาร์เก็ต ที่ผ่านมา นางเกตุรัตน์นำทีมงานในประเทศไทยในการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าในประเทศ

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขา

รัฐประศาสนศาตร์ การคลัง คณะรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

Nitiphong
นายนิธิพงศ์  เตชะวณิช

หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการและหัวหน้าฝ่ายลูกค้าบริษัทในเครือทั่วโลก

นายนิธิพงศ์  เตชะวณิช เข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.2556 ในตำแหน่งหัวหน้าสายงานลูกค้าบริษัทและสถาบัน และได้เข้ามาดูแลกลุ่มลูกค้าบริษัทในสายงานพาณิชย์ธนกิจในปี พ.ศ.2559 ตามด้วยรักษาการหัวหน้าสายงานพาณิชย์ธนกิจในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ด้วยความรอบรู้และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี นายนิธิพงศ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานปฏิบัติการและหัวหน้าฝ่ายลูกค้าบริษัทในเครือทั่วโลกในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งปรับเปลี่ยนเป็นหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการและหัวหน้าฝ่ายลูกค้าบริษัทในเครือทั่วโลกในเดือนเมษายน พ.ศ.2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจส่วนหน้าและสายงานปฏิบัติการ ก่อนร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ด นายนิธิพงศ์มีประสบการณ์และความรู้ที่สำคัญจากธุรกิจธนาคารทั้งต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตศศินทร์ ประเทศไทย และปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไปสาขาการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย

Chinanard
นางสาวชินานาฏ  ชิตวรากร 

หัวหน้าสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงินและหัวหน้าสายงานระดับภูมิภาคด้านเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

นางสาวชินานาฏ ชิตวรากร เข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2565 ในตำแหน่งหัวหน้าสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงินประจำประเทศไทยและดูแลสายงานระดับภูมิภาคด้านเอกสารการค้าระหว่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ในแวดวงการเงินและการธนาคารเป็นเวลากว่า 25 ปี มีประสบการณ์ครอบคลุมด้านธุรกรรมทางการเงิน สถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทระดับโลกและในประเทศ นอกจากนั้นนางสาวชินานาฏยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการริเริ่มด้านดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันด้านการเงินที่ยั่งยืน นางสาวชินานาฏเคยร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2539 ในฝ่ายงานบริหารเงินและได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ก่อนที่จะย้ายไปร่วมงานกับธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น และต่อมาได้ย้ายไปยังธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ โดยล่าสุดก่อนหน้าที่จะกลับมาร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนั้น นางสาวชินานาฏดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงินประจำประเทศไทย

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ และปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติประยุกต์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

หมายเหตุ: นางอองตัดสินใจย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่ธนาคารสแตนดาร์ด ในประเทศมาเลเซีย โดยมีผลวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ในช่วงระยะเวลาสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งงานหรือจนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่งแทนนางออง นายภาคภูมิ สุคัมภีรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ จะดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงประจำประเทศไทยและสำนักงานตัวแทน โดยมีทีมบริหารความเสี่ยงในระดับภูมิภาคร่วมให้ความสนับสนุนดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความต่อเนื่องด้านธุรกิจและการส่งต่องานที่เรียบร้อย

นางสาวต๊ก ฉิง โต๊ะ

หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี

นางสาวต๊ก ฉิง โต๊ะ ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในปี พ.ศ. 2544 และได้รับประสบการณ์ที่แข็งแกร่งและหลากหลายในสายงานการเงินทั้งในธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน บุคคลธนกิจและธนาคารลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ธุรกิจการบริหารความมั่งคง และกลุ่มเทคโนโลยีและการปฏิบัติการนอกจากนี้นางสาวโต๊ะยังมีประสบการณ์ทำงานในสำนักงานสาขาต่างๆของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทั้งในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งนางสาวโต๊ะทำงานในการจัดตั้งทีมบริหารการเงินรายย่อยและการเงินธนบดีควบคู่ไปกับการสร้างโมเดลกลยุทธ์ทางธุรกิจ ต่อมานางสาวโต๊ะได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการเงินเพื่อธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินเพื่อบุคคลธนกิจและธนาคารลูกค้าบุคคลรายใหญ่ และหัวหน้าฝ่ายการเงินเพื่อการพาณิชย์และการธนาคารขององค์กรและสถาบัน และการจัดการผลการดำเนินงานที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศสิงคโปร์ ก่อนที่จะย้ายมาร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ 2566 ในตำแหน่งหัวหน้าสายการเงินและการบัญชี ประจำประเทศไทย ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นางสาวโต๊ะเคยทำงานที่บริษัท สิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และ ธนาคาร Overseas Union ประเทศสิงคโปร์

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงค์โปร์ และผู้สอบบัญชีแห่งประเทศสิงคโปร์

นางเก๊ก เอียน ออง

หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง

นางเก๊ก เอียน ออง มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปีในธุรกิจการเงินการธนาคาร มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในด้านการบริหารความเสี่ยงและมีประสบการณ์ที่หลากหลายในการทำงานที่ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ นางอองเข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดประเทศสิงคโปร์ เมื่อ14 ปีที่แล้วในตำแหน่งนักวิเคราะห์สินเชื่อ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 นางอองเข้าร่วมงานกับทีมบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ในตำแหน่งผู้จัดการสินเชื่ออาวุโสและในปี พ.ศ. 2561 รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ, กลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ประจำประเทศสิงคโปร์ และได้ย้ายมาร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.2564 ในตำแหน่งหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง ประจำประเทศไทยและสำนักงานตัวแทน

การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ด้านการบัญชีและการเงิน จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

หมายเหตุ: นางอองตัดสินใจย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่ธนาคารสแตนดาร์ด ในประเทศมาเลเซีย โดยมีผลวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ในช่วงระยะเวลาสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งงานหรือจนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่งแทนนางออง นายภาคภูมิ สุคัมภีรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ จะดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงประจำประเทศไทยและสำนักงานตัวแทน โดยมีทีมบริหารความเสี่ยงในระดับภูมิภาคร่วมให้ความสนับสนุนดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความต่อเนื่องด้านธุรกิจและการส่งต่องานที่เรียบร้อย

Rapeeporn
นาย รพีพร  แกล้วทนงค์

หัวหน้าสายงานทรัพยากรมนุษย์

นายรพีพร แกล้วทนงค์ เข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.2552 โดยนายรพีพรได้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องในการผลักดันกลยุทธ์ด้านธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ นายรพีพรมีระสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจธนาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการผลักดันหลายๆ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล จากมหาวิทยาลัยวอริค ประเทศอังกฤษ และปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

Chote apa
นางสาวโชติอาภา ส่วนพงษ์

หัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางสาวโชติอาภา ส่วนพงษ์ เข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ.2560 โดยมีประสบการณ์กว่า 30 ปีในธุรกิจการเงินและการธนาคาร โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารทีม ในฝ่ายบริหารเงินสำรอง สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นที่ปรึกษาที่บริษัทเอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) ล่าสุดก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นางสาวโชติอาภาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติการ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

Edmar Cangue
นายเอ็ดมาร์ กัง อัลลีค

หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน

 นายเอ็ดมาร์ กัง อัลลีค เข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2563 นอกจากนั้นนายอัลลีคยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานตรวสอบภายใน ประจำประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย ตั้งแต่เข้าร่วมงานกับธนาคารในปี พ.ศ.2545 นายอัลลีคมีบทบาทที่หลากหลายในสายงานปฏิบัติการ สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และสายงานบริหารความเสี่ยง นายอัลลีคเข้าร่วมงานกับสานงานตรวจสอบภายในครั้งแรก ในตำแหน่งAudit Manager ในปี พ.ศ.2554 และได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ในปี พ.ศ.2556 จากนั้นในปี พ.ศ.2560 นายอัลลีครับผิดชอบงานด้านการกำกับดูแลของธนาคารในประเทศบรูไน ซึ่งนายอัลลีคมีส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ

การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแอททีเนโอ เดอ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

Kraitos
นายไกรทส เปลี่ยนบางช้าง

หัวหน้าสายงานกฎหมาย

นายไกรทส เปลี่ยนบางช้าง เข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2559 ก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นายไกรทสปฏิบัติงานกับธนาคารเอชเอสบีซี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยล่าสุดดำรงตำแหน่ง General Counsel (Head of Legal Department), Thailand  มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึง วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานต่างๆ ของตลาดตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารหรือที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้กำหนดนโยบายด้านกฎหมายและทิศทางเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจและการปฏิบัติงาน ในระหว่างการปฏิบัติงานที่ธนาคารเอชเอสบีซีนั้น นายไกรทสเคยได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ฝ่ายกฎหมายในระดับภูมิภาคที่ฮ่องกงอีกด้วย นอกจากนี้ นายไกรทสยังมีประสบการณ์การทำงานที่ธนาคารในรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนร่วมงานกับธนาคารเอชเอสบีซี  นายไกรทสมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง ตลาดตราสารหนี้ กฎระเบียบต่างๆ  ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ งานบริการกองทุน การบริการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินทั่วไป และธุรกรรมด้านการบริหารเงินและงบดุลและการบริหารสภาพคล่อง

การศึกษา: ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอสตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นางสาววรนันท์ ฉกามานนท์ 

หัวหน้าสายงานองค์กรสัมพันธ์ และบริหารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาด

 นางสาววรนันท์ ฉกามานนท์ เข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ.2566 ในตำแหน่งหัวหน้าสายงานองค์กรสัมพันธ์ และบริหารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาด  นางสาววรนันท์มีประสบการณ์กว่า 25ปีในการขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และบูรณาการ รวมถึงความยั่งยืนในบริษัททั้งในและต่างประเทศ  ก่อนมาร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ นางสาววรนันท์ดำรงตำแหน่ง Head of Communications and Corporate Sustainability ที่ธนาคารเอชเอสบีซี ประจำประเทศไทย มานานกว่า 15ปี   นางสาววรนันท์เป็นผู้นำในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บริการ และแคมเปญสร้างเสริมแบรนด์ต่างๆ ที่สำคัญมากมาย รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของธนาคารการศึกษา:  ปริญญาตรีสาขาการศึกษาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประเทศไทย

หมายเหตุ: นางสาววรนันท์ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสายงานองค์กรสัมพันธ์ และบริหารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดแทน นางสาวหัสญา  หาสิตะพันธุ์โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566