Skip to content
Thailand

Board of directors

Heidi

นางไฮดี้ โทริบิโอ

ประธานกรรมการ

นางไฮดี้ โทริบิโอ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานปฏิบัติการ กลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน และเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบันของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประจำประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการบริษัทพาโบล ฟิตเนส  นางโทริบิโอ มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงินและการธนาคารกว่า 30 ปี เธอเข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ด       ชาร์เตอร์ดตั้งแต่ปี 2556 และดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่ง อาทิ หัวหน้าสายงานลูกค้าสถาบันการเงิน ระดับภูมิภาคอเมริกาเหนือ หัวหน้าสายงานลูกค้าที่เป็นธนาคารและผู้ให้บริการที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนระดับกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด หัวหน้าสายงานลูกค้าสถาบันการเงินระดับกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และหัวหน้าร่วมสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบันระดับภูมิภาคเอเซีย ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งงานปัจจุบัน  ก่อนร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นางโทริบิโอทำงานด้านวาณิชธนกิจ

นางโทริบิโอ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) จากวิทยาลัยยูทิกาของมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

pravej

นายประเวช องอาจสิทธิกุล

กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายประเวช องอาจสิทธิกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี 2559 – ต้นปี 2561 เลขาธิการและกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระหว่างปี 2554 – 2558 ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างปี 2548 – 2554 ผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา สาขากรุงเทพ ระหว่างปี 2545 – 2548 และผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและการบัญชี ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพ ระหว่างปี 2536 – 2545 นายประเวช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัทซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัทไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการอิสระบริษัทแอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด และกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สภากาชาดไทย

นายประเวช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสองใบ สาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินและสาขาบริหารธุรกิจด้าน Decision Support Systems จากนิวแฮมเชียร์ คอลเลจ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย นอกจากนี้ ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (รุ่น 86/2550) และDirector Leadership Certificate Program (รุ่น 0/2021) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ประกาศนียบัตรชั้นสูงจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 1/2550) นายประเวช ยังได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Waarapatr

ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน | กรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เคยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงคมนาคม ระหว่างปี 2553 – 2559 กรรมการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2541 – 2542 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และบริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จากัด ระหว่างปี 2541 – 2552 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานลูกค้ารายย่อย ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ระหว่างปี 2517 – 2538  ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัทปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัทพันธวณิช จำกัด ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัทโมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ประธานคณะกรรมการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ กระทรวงการคลัง กรรมการอิสระบริษัทอมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน) กรรมการอิสระบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระบริษัทบูโซลูชั่น จำกัด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมของกรมสรรพากร กรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ และอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการตลาด จากวิทยาลัยการจัดการเคลล็อก มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น เอแวนสตัน อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสองใบ สาขานิติศาสตร์และสาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย

Ruchukorn

นางฤชุกร สิริโยธิน

กรรมการอิสระ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการตรวจสอบ

นางฤชุกร สิริโยธินได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เคยร่วมทำงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเวลาหลายปี โดยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 กรรมการอิสระธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระหว่างปี 2562 ถึงต้นปี 2565 กรรมการอิสระบริษัทขนส่ง จำกัด ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2563 กรรมการอิสระองค์กรสวนพฤกษาศาสตร์ ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2563 และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2559  นางฤชุกรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระโรงแรมเอเซีย จำกัด  ประธานคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและเศรษฐกิจคณะที่ 1 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กรรมการอิสระในคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

นางฤชุกรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทยและปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

Plakorn

นายพลากร หวั่งหลี

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพลากร หวั่งหลี  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทยและสำนักงานตัวแทน (เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว) นายพลากร  ยังเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัทแรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารบริษัทธนาทิพย์ จำกัด  นายพลากร มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงินและการธนาคารกว่า 30 ปี  นายพลากร เข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2555 ในตำแหน่งหัวหน้าสายงานการตลาดลูกค้าบริษัทและสถาบัน และหัวหน้าร่วมในสายงานสถาบันธนกิจ และต่อมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน  หัวหน้าสายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ และหัวหน้าสายงานการธนาคาร ก่อนดำรงตำแหน่งงานปัจจุบัน ก่อนร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นายพลากร เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทย ของธนาคารเดอะรอยัล แบงค์ อ๊อฟ สกอตแลนด์       

นายพลากร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

Gaik Ean Ong

นางเก๊ก เอียน ออง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง

นางออง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศมาเลเซีย (โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวามคม 2566) เธอมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปีในธุรกิจการเงินการธนาคาร มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในด้านการบริหารความเสี่ยงและมีประสบการณ์ที่หลากหลายในการทำงานที่ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ นางออง เข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ดประเทศสิงคโปร์ เมื่อ 14 ปีที่แล้วในตำแหน่งนักวิเคราะห์สินเชื่อ ต่อมาในปี 2558 นางอองเข้าร่วมงานกับทีมบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ในตำแหน่งผู้จัดการสินเชื่ออาวุโส และในปี 2561 รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ประจำประเทศสิงคโปร์ และได้ย้ายมาร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ด        ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในปี 2564 ในตำแหน่งหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง ประจำประเทศไทยและสำนักงานตัวแทน ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งในปัจจุปันที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศมาเลเซีย

นางออง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ด้านการบัญชีและการเงิน จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

นางสาวต๊ก ฉิง โต๊ะ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี

นางสาวโต๊ะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี ประจำประเทศไทย เธอมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงินและการธนาคารกว่า 23 ปี นางสาวโต๊ะ เข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในปี 2544  เธอมีประสบการณ์การทำงานสูงและหลากหลายในสายงานการเงินและการบัญชีของธุรกิจหลายด้าน อันได้แก่ พาณิชย์ธนกิจ องค์กรและสถาบันธนกิจ บุคคลธนกิจและธนบดีธนกิจ รวมทั้งการบริหารความมั่งคั่ง เทคโนโลยีและปฏิบัติการ นอกจากนี้ เธอยังเคยทำงานที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และมีส่วนจัดตั้งทีมงานการเงินและการบัญชี บุคคลธนกิจ และธนบดีธนกิจ รวมถึงสร้างโมเดลกลยุทธ์ทางธุรกิจ อีกด้วย ก่อนย้ายมาร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในต้นปี 2566 นางสาวโต๊ะ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและการบัญชี พาณิชย์ธนกิจ องค์กรและสถาบันธนกิจ และการบริหารผลการดำเนินงานธุรกิจ ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศสิงคโปร์

นางสาวโต๊ะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เฮย์วอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา