Skip to content
Thailand

ข้อความสำคัญ – คำบอกกล่าวทางกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการออนไลน์

คำบอกกล่าว

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ก่อนใช้บริการออนไลน์หรือใช้บริการเว็บไซต์นี้

หากท่านเข้าไปยังเว็บไซต์ของสำนักงานอื่นของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) หรือเว็บไซต์ของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่อยู่นอกประเทศไทย โดยผ่านทางเว็บไซต์นี้ ท่านควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

ข้อกำหนดนี้ถือเป็นสัญญาระหว่างท่านและธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งผูกพันกันโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้เมื่อท่านใช้บริการออนไลน์นี้ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

หากท่านไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์นี้ และอย่าใช้บริการออนไลน์ ธนาคารฯ มิได้เสนอ หรือจำหน่ายหลักทรัพย์แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน เว้นแต่กรณี (ก) หลักทรัพย์เหล่านั้นได้จดทะเบียนเพื่อการจำหน่ายไว้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาและกับองค์กรรัฐที่รับผิดชอบแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) หลักทรัพย์หรือธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์นี้เข้าข่ายได้รับยกเว้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ และของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ธนาคารฯ มิได้เสนอหรือจำหน่ายหลักทรัพย์แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน เว้นแต่ (1) ธนาคารฯ บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของธนาคารฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตโดยชอบในการดำเนินธุรกิจ หรือ (2) ธนาคารฯ บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของธนาคารฯ เข้าข่ายได้รับยกเว้นตามกฎหมายที่บังคับใช้ของรัฐ และของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา

ข้อความและสิ่งที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดในเว็บเพจนี้ หรือเว็บเพจอื่นๆ ของบริษัทในเครือใดๆ ของธนาคารฯ ไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนเพื่อการเสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ที่กฎหมายมิได้อนุญาตให้กระทำ

รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารฯ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2476 โดยเดิมใช้ชื่อว่า “ธนาคารนครธน” และธนาคารฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2526

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2542 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ได้เข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 และเข้าบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบในธนาคารนครธน รวมทั้งได้เปลี่ยนชื่อธนาคารนครธนเป็น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย จำกัด (มหาชน) และได้ขอเพิกถอนการเป็นบริษัททจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2550

ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของธนาคารฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

ขอบเขตและข้อจำกัด

ธนาคารฯ ได้ควบคุมและดูแลเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย ธนาคารฯ ไม่รับรองว่าเนื้อหาและข้อมูลที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือสามารถนำไปใช้ได้ในสถานที่และ/หรือประเทศอื่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆ ที่มีขึ้นให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทย โดยไม่เป็นการจำกัดเขตอำนาจศาลอื่น

โปรดทราบว่า การทำธุรกรรมกับสำนักงานใดๆ ของธนาคารฯ นอกประเทศไทย หรือบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนอกประเทศไทยจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎระเบียบของประเทศไทยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการลงทุน ธุรกรรมกับสำนักงานของบริษัทที่ไม่อยู่ในกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งได้มีการอ้างอิงถึงในเว็บไซต์นี้โดยปกติจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวเช่นกันเว้นแต่กรณีจะระบุไว้เป็นอื่น บุคคลคนใดคนหนึ่งย่อมสามารถขอรับข้อเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อกำหนดการทำธุรกิจของบริษัทที่มีชื่อระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้

การดำเนินธุรกิจการลงทุนกับสำนักงานใดๆ ของธนาคารฯ หรือกับบริษัทอื่นใดในกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนอกประเทศไทยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องสำหรับเขตอำนาจศาลประเทศนั้นๆ ดังที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ และในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสำนักงานหรือบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านในการรับทราบถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจการลงทุนดังกล่าวในเว็บไซต์ของธนาคารฯ หรือของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าธุรกิจการลงทุน ดังกล่าวเข้าข่ายได้รับความคุ้มครองโดยชอบภายในเขตอำนาจศาลและ/หรือประเทศของท่าน เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์จะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล

กฎหมายในเขตอำนาจศาลบางประเทศอาจจำกัดการเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์นี้และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่จะตรวจสอบและรับทราบถึงข้อจำกัดเหล่านั้นและปฏิบัติตาม

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอ ข้อชักชวนคำเชื้อเชิญ คำปรึกษาหรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือตราสารอื่นใด หรือผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคารของธนาคารฯ หรือของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดหรือผู้ออกหลักทรัพย์รายอื่นใด ในบางประเทศอาจไม่อนุญาตให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการดังปรากฏรายละเอียดในเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ในกรณีที่เป็นที่สงสัย ท่านควรตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของท่านก่อนที่ท่านจะขอข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการดังระบุรายละเอียดไว้โดยธนาคารฯ ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบห้ามมิให้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่ย่อมขึ้นกับดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของธนาคารฯ หรือบริษัทในกลุ่มธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดหรือบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาที่ได้เสนอสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการแต่ละประเภทนั้น และผลิตภัณฑ์และการบริการดังกล่าวอาจมีการยกเลิกหรือแก้ไขในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้ง ทั้งนี้ ในบางประเทศอาจจะไม่มีผลิตภัณฑ์และการบริการครบถ้วนทุกประเภททั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

คำสงวนสิทธิ์

ธนาคารฯ ไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆไม่ว่าโดยเปิดเผย โดยปริยาย หรือโดยกฎหมาย เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่หรืออ้างอิงถึงในแต่ละเว็บเพจซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้เนื้อหาและข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรนำไปใช้อ้างอิงเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และไม่ควรยึดถือคำปรึกษาหรือข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยมิได้ทำการศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นอันเป็นแหล่งข้อมูลหลักหรือมีข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนกว่าหรือมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลล่าสุดหรือโดยมิได้รับคำปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะทางเสียก่อนท่านควรได้รับคำปรึกษาทางวิชาชีพดังกล่าวตามสมควรแก่กรณีที่เหมาะสม

ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สถิติ การเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่นำเสนอในบางกรณีเป็นการนำเสนอโดยประมาณ หรือโดยสรุปหรือในรูปแบบย่อ และย่อมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาผู้จัดทำข้อมูลดังกล่าวได้ยึดถือตามข้อมูลสถิติจากแหล่งภายนอกโดยเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่โดยแท้จริงแล้วอาจไม่ ถูกต้องก็ได้ ธนาคารฯ ไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทำหรือไม่กระทำการใดๆ อันเนื่องจากการยึดถือตามเนื้อหาหรือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารฯ ไม่ให้คำรับรองว่าเนื้อหาหรือข้อมูลการรายงานทางเศรษฐกิจมีความถูกต้องเชื่อถือได้ หรือเป็น ข้อมูลล่าสุด

ธนาคารฯ ไม่รับผิดและไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายเป็นพิเศษ หรือโดยอุบัติเหตุหรือโดยเป็นผลสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าว) จากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตาม และรวมถึงความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุต่างๆ เช่น ความบกพร่อง ความผิดพลาดความไม่สมบูรณ์ ความผิด ความสำคัญผิด หรือความไม่ถูกต้องในเว็บไซต์นี้ในเนื้อหาหรือการบริการที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์นี้หรือเนื่องจากความไม่พร้อมให้บริการของเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือการบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

โปรดทราบว่าการดาวน์โหลดซอฟแวร์จากเว็บไซต์นี้ถือเป็นการที่ท่านสมัครใจเป็นผู้รับความเสี่ยงเองและธนาคารฯ ไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหาย (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยอย่างไรก็ตาม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก Computer Viruses (ไวรัสคอมพิวเตอร์), Trojan Horses, Worms, Software Bombs หรือสิ่งใดหรือกระบวนการอื่นใดอันคล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน

ไฮเปอร์ลิ้งค์ (Hyperlinks) เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และธนาคารฯ ไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงความสูญเสียอันเป็นผลต่อเนื่องจากกรณีดังกล่าว) เนื่องจากความถูกต้องหรือเหตุอื่นใดๆ จากเนื้อหาหรือ ข้อมูลในหน้าของเว็บไซต์อื่นๆทั้งหลายดังกล่าวและไม่รับผิดต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากข้อบกพร่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ทั้งหลายดังกล่าวการที่ธนาคารฯ ได้รวมไฮเปอร์ลิ้งค์ไว้ในเว็บไซต์มิได้หมายความว่าธนาคารฯ ให้การรับรองใดๆต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ทั้งหลายดังกล่าวตามไฮเปอร์ลิ้งค์นั้นแต่อย่างใด

ธนาคารฯ ไม่รับประกันว่าอีเมล์จากเว็บไซต์นี้จะส่งไปยังท่านหรือจะได้รับโดยธนาคารฯ และไม่รับประกันถึงความเป็นส่วนตัวและ/หรือความปลอดภัยของอีเมล์ในระหว่างการส่งผ่านอินเตอร์เน็ต

การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงให้ธนาคารฯ สามารถใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านที่ธนาคารฯ ได้รับจากเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว ให้แก่บุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของธนาคารฯ ฉบับปัจจุบัน เว้นแต่เป็นกรณีต้องห้ามตามกฎหมาย

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของธนาคารฯ ฉบับปัจจุบันได้โดยคลิก ที่นี่

การรับผิดชดใช้

ท่านตกลงจะรับผิดชดใช้ และดำเนินการให้ธนาคารฯ ได้รับชดใช้อย่างครบถ้วนเนื่องจากการกระทำ ความรับผิด ต้นทุน การเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย การดำเนินคดี หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียม ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายโดยรับผิดชดใช้เต็มจำนวน) ที่ธนาคารฯ ได้รับ หรือเกิดขึ้นแก่ธนาคารฯ อันเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับสิ่งต่อไปนี้

(ก) การที่ท่านเข้ามายัง และ/หรือใช้เว็บไซต์ของธนาคารฯ และ/หรือการที่บุคคลหรือองค์กรอื่นใดใช้บริการหรือเว็บไซต์นี้โดยที่บุคคลหรือองค์กรอื่นดังกล่าวสามารถเข้ามาใช้บริการหรือเข้ามายังเว็บไซต์นี้ได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Login Password) ของท่าน หรือ

(ข) การที่ท่าน หรือบุคคล หรือองค์กรอื่นใดกระทำผิด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ นี้ โดยที่บุคคล หรือองค์กรอื่นใดนั้นสามารถเข้าสู่ หรือเข้าใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์นี้ได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Login Password) ของท่าน

การยกเลิก

ธนาคารฯ อาจยกเลิกสัญญานี้ และ/หรือห้ามมิให้ท่านเข้ามาในเว็บไซต์นี้และใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลแห่งการยกเลิก และโดยมิต้องบอกกล่าว

การแก้ไขเพิ่มเติม

ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้โดยดุลยพินิจของธนาคารฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว และโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเตือนหรือบอกกล่าวล่วงหน้า

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ ภาพ ลิ้งค์ และเสียง เป็นต้น เป็นลิขสิทธิ์ของ Standard Chartered PLC และห้ามมิให้ทำสำเนา ดาวน์โหลด เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ไม่ว่าในประการใดๆ โดยมิได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกลุ่มธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

 Trademark, Symbol, Logo“Standard Chartered”, “Standard Chartered Bank”, เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และเครื่องหมายบริการจดทะเบียนของ Standard Chartered PLC และไม่มีการอนุญาตให้หรือให้ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยมิได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Standard Chartered PLC ทั้งนี้ เครื่องหมาย ชื่อ หรือตราอื่นๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ถือเป็นสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั้งหลายภายในกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดที่ท่านส่งให้ธนาคารฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ให้สิทธิอนุญาตแก่ธนาคารฯ เป็นการถาวรโดยปราศจากค่าสิทธิทั่วโลก ในการใช้ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม โดยรวมถึงการทำสำเนา การโอน การเผยแพร่ และการตีพิมพ์ เป็นต้น เว้นแต่กรณีจะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านตกลงว่าธนาคารฯ ไม่มีภาระผูกพันใดต่อท่านในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวที่ได้ส่งให้ธนาคารฯ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะตกลงกันไว้ในสัญญาแยกต่างหากอีกฉบับหนึ่งโดยตรงที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับธนาคารฯ หรือเว้นแต่ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้

ท่านตกลงยอมรับว่าเนื้อหาของข้อสัญญาข้างต้นจะไม่มีผลเป็นการจำกัดข้อสัญญาอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และการบริการโดยเฉพาะเจาะจงที่จัดเสนอให้ในเว็บไซต์นี้หรือผ่านเว็บไซต์นี้

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 โดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)