Skip to content
Thailand

คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านและให้คำมั่นว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวท่านไว้เป็นความลับด้วยความมั่นคงปลอดภัย

1 คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ใช้เมื่อใด

คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อธิบายถึงวิธีการที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตลอดจนบริษัทในกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคารฯ” “เรา”) ใช้ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวท่านซึ่งธนาคารฯ เก็บรวบรวมไว้ (“ข้อมูลของท่าน”) เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ หรือเมื่อท่านโต้ตอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับสื่อโฆษณาออนไลน์ของธนาคารฯ หรือเมื่อท่านสื่อสารข้อมูลกับธนาคารฯ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน (“อุปกรณ์”) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลที่ธนาคารฯ เก็บรวบรวมไว้ด้วยประการอื่นๆ เช่น เมื่อท่านติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ ที่สำนักงานสาขา หรือทางโทรศัพท์ ซึ่งอาจมีคำประกาศความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งบังคับใช้สำหรับกรณีนั้นๆ

คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ใช้กับข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ธนาคารฯ เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์นี้ สื่อโฆษณาออนไลน์ของธนาคารฯ และการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยจะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของธนาคารฯ และจะไม่ใช้กับเว็บไซต์ภายนอกซึ่งมีสื่อโฆษณาออนไลน์ของธนาคารฯ ปรากฏอยู่ หรือลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกซึ่งธนาคารฯ มิได้เป็นผู้ดำเนินการหรือควบคุม ทั้งนี้ กรุณาอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้พร้อมทั้งพิจารณาว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีการปกป้องสิทธิของท่านในระดับที่ท่านพึงพอใจหรือไม่

2 ท่านยินยอมให้ธนาคารฯ ใช้ข้อมูลของท่านและโปรแกรมคุกกี้

การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ หรือโต้ตอบกับสื่อโฆษณาออนไลน์ของธนาคารฯ และ/หรือให้ข้อมูลของท่านเป็นการแสดงว่าท่านให้ความยินยอม (ก) ให้ธนาคารฯ ใช้โปรแกรมคุกกี้ (ดูส่วนที่ 3 (ก) ด้านล่างนี้) รวมทั้งใช้ข้อมูลของท่านตามที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ และให้ความยินยอม (ข) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ กรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้ความยินยอมดังกล่าว กรุณาหยุดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อและงดการให้ข้อมูลของท่าน

3 ธนาคารฯ เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดเกี่ยวกับตัวท่าน

เว็บไซต์นี้ออกแบบให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (ดูที่ การใช้โปรแกรมคุกกี้) และในเว็บไซต์บางส่วนของธนาคารฯ ธนาคารฯ จะขอให้ท่านแจ้งข้อมูลของท่านเป็นการเฉพาะด้วย (ดูที่ แบบฟอร์มออนไลน์ และ ผู้สมัครงาน) ซึ่งนอกจากกรณีดังกล่าวแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลของท่าน

(ก) การใช้โปรแกรมคุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งจะถูกส่งเข้าไปติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บางส่วนของธนาคารฯ หรือเมื่อท่านคลิกที่สื่อโฆษณาออนไลน์ของธนาคารฯ ธนาคารฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของอุปกรณ์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ช่วยให้เครื่องให้บริการเว็บไซต์ของธนาคารฯสามารถระบุได้ว่าไฟล์คุกกี้ที่ติดตั้งไว้ในโปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ของท่านนั้นอยู่ในสถานะเปิดหรือปิดการใช้งาน เพื่อให้ธนาคารฯ ทราบว่าจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ของท่านได้หรือไม่
 • เก็บข้อมูลการล็อกอินเข้าใช้งานของท่านโดยท่านไม่ต้องเลือกล็อกอินซ้ำเมื่อกลับเข้ามาใช้เว็บไซต์อีก
 • ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงเกี่ยวกับตัวท่านเป็นการชั่วคราวหลังจากที่ท่านล็อกอินเข้าใช้งานในหน้าเว็บไซต์ธนาคารฯ ที่ต้องมีการปกป้องข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้โปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ของธนาคารฯ สามารถสื่อสารกับโปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ของท่าน และให้ท่านสามารถทำธุรกรรมได้ตามความประสงค์
 • ช่วยให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลของท่านซ้ำอีกเป็นการชั่วคราวกรณีที่ท่านแวะไปเยี่ยมชมหน้าเว็บอื่นๆ ของเว็บไซต์ธนาคารฯ
 • ติดตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ธนาคารฯ ของท่าน และจดจำโปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ของท่านได้เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ซ้ำอีก เพื่อให้ธนาคารฯ สามารถเก็บรวบรวมสถิติจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเดิมและผู้เข้าเยี่ยมชมรายใหม่ และประเมินประสิทธิผลของเว็บไซต์ได้ และ
 • เก็บข้อมูลลิงค์ที่ท่านโปรดปรานและการท่องหน้าเว็บของท่านไว้ชั่วคราว เพื่อช่วยให้ธนาคารฯ สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้ท่านใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
 • นำเสนอสื่อโฆษณาออนไลน์หรือข้อเสนอต่างๆ ที่น่าจะตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุดไว้ในเว็บไซต์ธนาคารฯ หรือเว็บไซต์ภายนอก

ไฟล์คุกกี้ที่กล่าวถึงข้างต้นอาจถูกติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของท่านโดยธนาคารฯ หรือบุคคลภายนอกในนามของธนาคารฯ (ตัวอย่างเช่น เครือข่ายหน่วยงานโฆษณาและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกเว็บไซต์ เป็นต้น)

โปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ส่วนใหญ่มักมีการตั้งค่าให้ยอมรับไฟล์คุกกี้ไว้ในเบื้องต้นแล้ว ท่านสามารถเลือกที่จะ “ไม่ยอมรับ” ไฟล์คุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในโปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านปิดการทำงานของไฟล์คุกกี้ทั้งหมด รวมทั้งไฟล์คุกกี้ที่จำเป็นในการใช้งานอาจทำให้การทำงานของเว็บไซต์บางรายการไม่อาจบรรลุผลได้อย่างสมบูรณ์

(ข) แบบฟอร์มออนไลน์

ธนาคารฯ มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางส่วนของเว็บไซต์ เช่น เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อการสอบถามข้อมูล หรือสมัครใช้สินค้าหรือบริการ หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการออนไลน์ที่ต้องมีการปกป้องข้อมูลเพื่อความปลอดภัย เช่น บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าท่านทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ แล้ว

(ค) ผู้สมัครงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานซึ่งท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารฯ จะถูกนำไปใช้เพื่อพิจารณาว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานในกลุ่มธนาคารฯ หรือไม่ รวมทั้งอาจนำไปใช้ในการกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานหรือสัญญาจ้างงานของท่าน ธนาคารฯ อาจนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อการตรวจติดตามเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรและนโยบายการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ธนาคารฯ อาจเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัครงานแก่บุคคลภายนอกเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงสถาบันการศึกษา ผู้ว่าจ้างงานปัจจุบัน/ก่อนหน้า รวมทั้งหน่วยงานข้อมูลเครดิต โดยหน่วยงานข้อมูลเครดิตจะบันทึกการสืบค้นข้อมูลเหล่านี้ไว้ และท่านสามารถติดต่อกับธนาคารฯ เพื่อขอทราบว่าธนาคารฯ ใช้บริการจากหน่วยงานใดได้ ธนาคารฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัครงานที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกไว้เพื่อพิจารณาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของท่านในโอกาสต่อไป โดยปกติ ธนาคารฯ จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน ทั้งนี้ กรุณาแจ้งให้ธนาคารฯ ทราบกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้ธนาคารฯ เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

(ง) การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารฯ อาจเก็บบันทึกข้อมูลไว้กรณีที่ท่านติดต่อธนาคารฯ โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

4 ธนาคารฯ ใช้ข้อมูลของท่านในทางใดบ้าง

ธนาคารฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับตลอดเวลา โดยจะใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

(ก) วัตถุประสงค์ของธนาคารฯ ในการใช้ข้อมูลของท่าน

Iหากท่านแจ้งข้อมูลของท่านไว้บนเว็บไซต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของธนาคารฯ หรือกรณีที่ท่านสื่อสารข้อมูลกับธนาคารฯ โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารฯจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ (“วัตถุประสงค์”) ในการจัดหาและดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านพึงประสงค์ หรือเพื่อสื่อสารโต้ตอบกับท่านโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • เพื่อติดตามผลเกี่ยวกับการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านสนใจ
 • เพื่อปรับปรุงข้อมูลของท่านที่มีอยู่กับธนาคารฯ ให้เป็นปัจจุบัน
 • เพื่อทราบความต้องการทางการเงินของท่าน
 • เพื่อสืบหา ป้องกัน และ ดำเนินคดีกรณีมีการประกอบอาชญากรรมหรือหลอกลวงฉ้อฉล
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
 • เพื่อการค้นคว้าวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติโดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของธนาคารฯ
 • เพื่อตอบข้อสอบถามและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ

กรุณาตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าท่านทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ แล้ว

(ข) การตลาด

โดยทั่วไป ธนาคารฯ จะไม่ใช้ข้อมูลของท่านที่รวบรวมจากเว็บไซต์นี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด แต่หากท่านมีการสมัครเพื่อใช้สินค้าและบริการบนเว็บไซต์ ธนาคารฯ อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งท่านอาจให้ความสนใจ

กรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้ธนาคารฯติดต่อท่านด้วยวิธีการดังกล่าวกรุณาติดต่อธนาคารได้ที่ Compliments.Complaints@sc.com.

(ค) การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

ในการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วนั้น ธนาคารฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บริษัทในกลุ่มธนาคารฯมากกว่าหนึ่งราย รวมทั้งตัวแทนของธนาคารฯ ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก (“บุคคลอื่นๆ”) ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ ธนาคารฯ จะกำหนดให้บุคคลอื่นๆ ใช้ข้อมูลของท่านด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับธนาคารฯ นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่ธนาคารฯ จะมีคำสั่งและตามแนวทางที่ธนาคารฯ กำหนดให้เท่านั้น

กรณีที่บุคคลอื่นๆ เป็นหน่วยงานต่างประเทศ ข้อมูลของท่านอาจถูกส่งไปยังประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศที่มีการใช้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลซึ่งมีระดับความเข้มงวดต่ำกว่าประเทศของท่าน ธนาคารฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน หรือยกเว้นกรณีที่ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้

เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ หมายความว่า ข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลต่างๆ ซึ่งพอจะระบุเป็นตัวอย่างได้ดังนี้

 • ผู้รักษากฎระเบียบ ผู้ควบคุมดูแล องค์กรของรัฐ หรือองค์กรกึ่งรัฐในประเทศซึ่งธนาคารฯ ตัวแทนของธนาคารฯ ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมีสำนักงานตั้งอยู่
 • ตัวแทนของธนาคารฯ ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ต่อกลุ่มธนาคารฯ ในการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
 • หน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต การเรียกเก็บหนี้ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันการหลอกลวงฉ้อฉล (กรณีที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว)

(ง) การเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

ธนาคารฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านยังคงดำรงอยู่ หลังจากนั้น ข้อมูลจะถูกทำลายทิ้ง ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้ต่อไปเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การควบคุมกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดทางการบัญชี หรือเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของธนาคารฯ

5 ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

(ก) การสื่อสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ปลอดภัย และการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลและการถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใดๆ ในการล็อกอินเข้าใช้งานของท่านไว้เป็นความลับ

(ข) ข้อมูลที่มีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจมีการส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆ (แม้ว่าผู้ส่งและผู้รับจะอยู่ในประเทศเดียวกันก็ตาม)โดยผ่านทางประเทศที่มีการใช้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลซึ่งมีระดับความเข้มงวดต่ำกว่าประเทศของท่าน ดังนั้น ธนาคารฯ จึงไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ต่อการรักษาความลับ ความมั่นคงปลอดภัย หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

(ค) เพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบของธนาคารฯ เพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ เพื่อบันทึกการทำธุรกรรม และในบางกรณีเพื่อเป็นการป้องกันและสืบหาการประกอบอาชญากรรมหรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการสื่อสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในทุกกรณี รวมทั้งการเข้าออกเว็บไซต์และเส้นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าและออกจากโดเมนของธนาคารฯ ด้วย

6 การเปลี่ยนแปลงคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ธนาคารฯ มีการปรับปรุงคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งคราว และขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบเว็บไซต์นี้อยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านทราบถึงคำประกาศที่เป็นฉบับล่าสุดของธนาคารฯ

คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555