Skip to content
Thailand

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) รับรางวัลธุรกรรมดีเด่นแห่งปีของสมาคมตราสารหนี้ไทย จากนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

on 30 Apr 2015