Skip to content

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด : ผลสารวจชี้ภาคธุรกิจและนักลงทุนหวังรัฐบาลเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

on 11 Oct 2019