Skip to content
Thailand

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดต่อยอดเป้าหมายส่งเสริมความเท่าเทียม เพิ่มสิทธิ์วันลาเพื่อดูแลบุตรเป็นขั้นต่ำ 20 สัปดาห์ให้พนักงาน

30 Aug 2023