Skip to content
Thailand

ประกาศสำคัญที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ

Notification of Inward Telegraphic Transfer via Email effective 1 January 2021 onward

ประกาศธนาคารเรื่องการหยุดรับคำสั่งธุรกรรมเงินโอนผ่านทางเคาเตอร์ อีเมลล์ และแฟกซ์ ฉบับที่ 3/3 : 15 ต.ค.. 2563 (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศธนาคารเรื่องการหยุดรับคำสั่งธุรกรรมเงินโอนผ่านทางเคาเตอร์ อีเมลล์ และแฟกซ์ ฉบับที่ 2/3 : 15 ก.ย. 2563 (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศธนาคารเรื่องการหยุดรับคำสั่งธุรกรรมเงินโอนผ่านทางเคาเตอร์ อีเมลล์ และแฟกซ์ ฉบับที่ 1/3 : 15 มี.ค. 2563 (ภาษาอังกฤษ)

การประกาศ COVID-19

การปรับปรุงข้อกำหนดในการป้องกันการฟอกเงิน

Tips: การรักษาความปลอดภัยเมื่อใช้งานออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ 

การผ่อนคลายกฎเกณฑ์การควบคุมการแลกเปลียนเงิน

Transaction Confirmation Advice ทางอีเมล์ สำหรับ Cash Management Products

ข้อความประชาสัมพันธ์ การยกเลิกการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ : จดหมายจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อความประชาสัมพันธ์ การยกเลิกการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ : จดหมายจากสมาคมธนาคารไทย