Skip to content
Thailand

การเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์ Pillar 3

ปี 2565

Pillar 3- การเปิดเผยข้อมูลดาวน์โหลด
มิถุนายนดาวน์โหลด
ธันวาคมดาวน์โหลด

ปี 2564

Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูลดาวน์โหลด
มิถุนายนดาวน์โหลด
ธันวาคมดาวน์โหลด

ปี 2563

Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
มิถุนายนดาวน์โหลด
ธันวาคมดาวน์โหลด

ปี 2562

Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม ดาวน์โหลด

ปี 2561

Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม ดาวน์โหลด

ปี 2560

Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม ดาวน์โหลด

ปี 2559

Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม ดาวน์โหลด

ปี 2558

Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม ดาวน์โหลด

ปี 2557

Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม ดาวน์โหลด

ปี 2556

Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด

ปี 2555

Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม ดาวน์โหลด

ปี 2554

Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม ดาวน์โหลด

ปี 2553

Pillar 3 – การเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม ดาวน์โหลด