Skip to content
Thailand

แบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผลดาวน์โหลด
แบบคำขอออกใบหุ้นสามัญฉบับใหม่ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นสามัญดาวน์โหลด
แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดกดาวน์โหลด