Ưu đãi đặc quyền

Từ 04/09/2018 đến 30/11/2018, mở Thẻ Tín Dụng WorldMiles và nhận đến 16.000 dặm bay Bông Sen Vàng

Ghi chú quan trọng

1Chi tiêu tối thiểu 3 triệu trong vòng 40 ngày và 15 triệu trong vòng 90 ngày kể từ ngày thẻ phát hàng và giao dịch thực hiện không trễ hơn 29/01/2019

Worldmiles/Lotusmiles Thỏa thích du lịch với dặm bay Bông Sen Vàng khi đăng ký mở thẻ tín dụng Standard Chartered WorldMiles.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH