Dịch vụ trực tuyến


Banking for good

Vay Tiêu Dùng Trực Tuyến

Here for Good


  • Lưu ý: Thông tin được cung cấp trên đây có độ trễ nhất định, ít nhất là 15 phút.
Online Banking


Quý khách đang rời khỏi trang điện tử của chúng tôi

Thông báo này được hiển thị khi Quý khách chọn vào đường dẫn, Quý khách đang rời khỏi trang sc.com/vn và vào một trang điện tử của một bên thứ ba:

Những đường dẫn này được cung cấp trên trang điện tử của chúng tôi chỉ nhằm giúp Quý khách thuận tiện hơn trong việc truy cập. Standard Chartered không kiểm soát hoặc chứng thực, và không có trách nhiệm về nội dung của những trang điện tử này.

Việc sử dụng những trang điện tử này cũng bao gồm điều khoản sử dụng và những hướng dẫn, điều khoản khác (nếu có) được quy định trong những trang điện tử này. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong trang điện tử của chúng tôi trái ngược với những điều khoản sử dụng và hướng dẫn, điều khoản khác trong trang điện tử mà Quý khách sắp truy cập, thì những điều khoản sử dụng và hướng dẫn, điều khoản khác của những trang này sẽ được áp dụng.

Cám ơn Quý khách đã truy cập www.sc.com/vn

Truy cập vào trang điện tử của bên thứ ba