CẢNH BÁO BẢO MẬT/ SECURITY WARNING

Thiết bị đã bị cấu hình bất thường. Vì lý do an toàn, ứng dụng sẽ không hỗ trợ để cài đặt trên thiết bị. Vui lòng khôi phục hoặc cập nhật thiết bị để sử dụng ứng dụng.

Unusual device configuration detected. For added safety this app is not supported on this device. Please restore or update your device to use this app.

             

Để biết các mẹo bảo mật, vui lòng tham khảo https://www.sc.com/global/security-tips/vn/

For security tips, please refer https://www.sc.com/global/security-tips/

           

ERROR!
CODE: #2000

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều này nhằm thông báo rằng bằng cách nhấp vào siêu liên kết, bạn sẽ rời khỏi www.sc.com/vn và vào một trang web do các bên khác vận hành:

Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và Ngân hàng Standard Chartered không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Việc sử dụng trang web đó cũng phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các điều khoản và hướng dẫn khác, nếu có, có trong mỗi trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này xung đột với các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ trang web nào như vậy, thì các điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho trang web đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.sc.com/vn

TIẾN HÀNH